فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

109

علی بن موسی

ابن اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب
وی را نیز عبدالله بن عزیز فرماندار طاهر دستگیر کرده و به سوی سامرا فرستاد، و به زندان افکند و در همان زندان از دنیا رفت.

110