فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن عبدالله

ابن اسماعیل بن ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن ابی الکرام بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر
وی را عبدالله بن عزیز در بین ری و قزوین به قتل رسانید.

107

علی بن موسی

ابن محمد بن قاسم بن حسین بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب
وی را عیسی بن محمد مخزومی در مکه زندان کرد و در همان زندان از دنیا رفت.