فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

عیسی بن اسماعیل (457)

ابن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر
وی را عبدالرحمن که سمت نیابت ابوالساج را در حار داشت دستگیر ساخت و به سوی سامرا حرکت داد و سر راه سامرا به کوفه که رسیدند عیسی در آنجا از دنیا رفت.

106

محمد بن عبدالله

ابن اسماعیل بن ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن ابی الکرام بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر
وی را عبدالله بن عزیز در بین ری و قزوین به قتل رسانید.