فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

جعفر بن اسحاق

ابن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیه السلام جعفر را سعید حاجب در بصره به قتل رسانید.

104

موسی بن عبدالله

ابن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام
وی مردی صالح و راوی حدیث بوده، و عمر بن شبه و محمد بن حسن بن مسعود زرقی، و یحیی بن حسن بن جعفر علوی و دیگران از او حدیث نقل کرده اند.
سعید حاجب موسی را به اتفاق فرزندش ادریس، و برادرزاده اش محمد بن یحیی ابن عبدالله بن موسی، و ابوطاهر احمد بن زید بن حسین بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین به سوی عراق حرکت داد، و چون به حاجر رسید قبیله بنی فرازه سر راه او را گرفته، آنها را از دست سعید حاجب نجات داده، و همراه خود بردند، ولی موسی حاضر نشد به همراه آنان برود و به نزد سعید بازگشت. سعید او را همراه خود آورد و چون به زباله رسید زهری به او خورانید و او را کشت، و سرش را بریده و در ماه محرم سال 256 آن را به نزد مهتدی آورد.