فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

102

محمد بن حسن

ابن محمد بن ابراهیم بن حسن بن زید بن حسن بن علی
محمد بن حسن را حارث بن اسد در حار اسیر کرد و به سوی مدینه فرستاد، و پیش از رسیدن او به مدینه در صفرا از دنیا رفت، حارث برای اینکه کند را از پای او درآورد و دو پایش را برید و کندها را در آورد و آن دو پای بریده را در بیابان انداخت.

103