فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

98

محمد بن قاسم

ابن حمزة بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابیطالب علیه السلام، که مادرش لبابه دختر محمد بن ابراهیم بن حسن بن عبدالله است.

99