فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

93

عیسی بن اسماعیل

ابن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب
مادرش فاطمه دختر سلیمان بن محمد بن یعقوب بن ابراهیم بن محمد بن طلحة بن عبیدالله بود.
عیسی بن اسماعیل را ابوالساج دستگیر ساخته و در کوفه به زندان افکند و در همان جا از دنیا رفت.

94