فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

92

احمد بن عبدالله

ابن موسی بن محمد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن علی
احمد بن عبدالله را عبدالرحمن که در مکه سمت نیابت ابی السراج را داشت به قتل رسانید.

93