فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

90

حسن بن یوسف

ابن ابراهیم بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن
همزمان با برادرش اسماعیل به قتل رسید. مادرش ام سلمه دختر محمد بن عبدالله ابن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بود و او در جنگی که میان برادرش اسماعیل با مردم مکه رخ داد به وسیله تیری که بدو اصابت کرد به قتل رسید و در همین واقعه نیز:

91