فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

اسماعیل بن یوسف

ابن ابراهیم بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن
اسماعیل در زمان معتز قیام کرد و دست به آشوب و فساد زد و سر راه حاجیان را گرفت و راهزنانی چون او با وی همدست شدند و آذوقه ای را که به حرم مکه می بردند غارت کردند و (به خاطر همین اعمال زشتی که کرد) من خوش ندارم که سرگذشتش را در اینجا بیان کنم، چون هدف ما (چنان که در آغاز کتاب تذکر دادیم) شرح حال امثال او نیست.

90

حسن بن یوسف

ابن ابراهیم بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن
همزمان با برادرش اسماعیل به قتل رسید. مادرش ام سلمه دختر محمد بن عبدالله ابن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بود و او در جنگی که میان برادرش اسماعیل با مردم مکه رخ داد به وسیله تیری که بدو اصابت کرد به قتل رسید و در همین واقعه نیز: