فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

87

حسین بن محمد بن حمزة

ابن عبدالله بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب
حسین بن محمد پس از یحیی بن عمر در کوفه خروج کرد، مستعین (خلیفه عباسی) مزاحم بن خاقان را با لشکری بسیار به دفع او فرستاد، چون مزاحم به نزدیک کوفه رسید حسین بن محمد از کوفه خارج شد و از راه دیگری برفت تا خود را به سامرا رسانید، در آن وقت مردم با معتز بیعت کرده بودند، حسین بن محمد نیز چون به سامرا رسید با وی بیعت کرد و مزاحم نیز وقتی از این جریان خبر یافت از کوفه بازگشت.
حسین بن محمد مدتی در سامرا ماند و آنگاه از آنجا فرار کرد و دوباره درصدد خروج برآمد، و این بار او را دستگیر ساخته به سامرا آوردند و ده سال و اندی در زندان بود تا اینکه معتمد او را در سال 268 آزاد کرد، و برای سومین بار در حوالی کوفه خروج نمود و فتنه و فسادی برپا کرد تا در سال 269 او را دستگیر ساخته و نزد موفق آوردند، وی او را در واسط به زندان افکند و سال 270 و 271 در زندان بود سپس از دنیا رفت و موفق دستور داد نماز بر او خوانده، دفنش کردند.
و حسین بن محمد چنان بود که خروجش برای دفاع از حق و مورد رضای خاندان خود باشد و من گروهی از مردم کوفه را دیدم که مردمانی را که با وی خروج کرده بودند مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و آنان را دشنام می دادند.

88