فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

دوران خلافت منتصر

از آنجایی که منتصر به خاندان ابوطالب علاقه مند بود و مخالف کارهای پدرش متوکل بود از این رو تا جایی که ما اطلاع داریم به فرزندان ابوطالب آزاری نرساند و کسی از آنها را به قتل نرساند و به زندان نیفکند. والله اعلم.

دوران خلافت مستعین

فرزندان ابوطالب که در زمان مستعین خروج کرده و به قتل رسیدند.

86