فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

83

قاسم بن عبدالله بن حسین

ابن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب
مادر او کنیز بود. و قاسم را عمر بن فرج رخجی به سامرا فرستاد. و در آنجا به وی تکلیف کردند جامه سیاه (که شعار بنی عباس بود) به تن کند و در این مورد پافشاری کردند تا سرانجام قاسم جامه ای که متمایل به جامه سیاه بود پوشید و عباسیان به همین مقدار قانع شدند.
قاسم بن عبدالله مردی فاضل و دانشمند بود.
احمد بن سعید به سندش از اسماعیل بن محمد روایت کرده که گفت: من ندیدم فرزندان ابوطالب به ریاست شخصی مثل قاسم بن عبدالله تن دردهند.
و از حسن بن حسین روایت کرده که گفت: من و قاسم بن عبدالله پس از نماز ظهر برای غسل ابوالفوارس عبدالله بن ابراهیم بن حسین رفتیم، و چون خواستیم مشغول غسل او شویم قاسم به من گفت: خوب است نماز عصر را بخوانیم زیرا ممکن است غسل این مرد به طول انجامد، من پذیرفتم و نماز عصر را پشت سر او خواندم، و چون از کار غسل عبدالله فارغ شدیم من به سویی رفته و نگاه به خورشید کردم، دیدم اول وقت نماز عصر است، دوباره نماز عصرم را خواندم، پس از این جریان، شخصی به خواب من آمد و گفت: نمازی را که پشت سر قاسم بن عبدالله خواندی اعاده کردی؟ گفتم: چون در وقت خودش نخوانده بودم آن را اعاده کردم، آن شخص گفت: دل قاسم راهبرتر از دل توست!
و مطابق آنچه احمد بن سعید به سندش از زنی به نام ذوب روایت کرده: قاسم ابن عبدالله بیمار شد و خلیفه برای عیادت او طبیبی فرستاد و چون طبیب آمد دست قاسم را در دست گرفت تا وضع حال او را ببیند و به محض آنکه آن طبیب دست خود را بر دست قاسم بگذارد، بدون هیچ سابقه و علتی دست قاسم خشک شد و پیوسته درد آن زیاد شد تا سرانجام همان درد او را کشت، و چنان که خانواده اش گفتند: آن طبیب وی را مسموم کرد.

84