فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

عبدالله بن جعفر بن ابراهیم

از جمله عبدالله بن جعفر بن ابراهیم بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام است. وی مادرش آمنه، دختر عبیدالله بن حسین بن علی بن حسین بود و او در زمان مامون به قصد رفتن به فارس بیرون رفت، و در راه گروهی از خوارج او را به قتل رسانیدند.

77

علی بن موسی بن جعفر

و از جمله حضرت رضا علیه السلام ابن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام است.
کنیه آن حضرت ابوالحسن بوده، و برخی آن را ابوبکر ذکر کرده اند.
مادرش کنیز بوده.
حسن بن علی خفاف از عیسی بن مهران از أباصلت هروی (420) روایت کرده که گفت: روزی مأمون مسئله ای از من پرسید و من در پاسخش گفتم: ابوبکر در این مسئله چنین گفته است:. مأمون گفت ابوبکر کیست؟ آیا ابوبکر ما، یا ابوبکر عامه (اهل سنت)؟ گفتم: ابوبکر ما.
عیسی بن مهران - روای حدیث - گوید: به أباصلت گفتم: ابوبکر شما کیست؟ پاسخ داد: علی بن موسی الرضا علیه السلام که کنیه اش ابوبکر و مادرش کنیز بود.
و مأمون آن حضرت را به ولیعهدی خود برگزید. ولی به شرحی که ذکر می شود او را مسموم ساخت و از این جهان رفت.