فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

دوران خلافت محمد امین

بر عکس سایر خلفای عباسی محمد امین در مدت خلافت خود متعرض هیچ یک از اولاد ابوطالب نشد، و این بدان جهت بود که اولا سرگرم عیاشی و لهو و لعب بود و به کار دیگری نمی رسید. و ثانیا جنگی که میان او و برادرش مامون واقع شد و در آخر هم منجر به قتل او گردید، مانع شد که امین متوجه وضع آنان گردد.

دوران خلافت مامون و ذکر نام اولاد ابوطالب که در دوران خلافت مامون کشته و یا مسموم گشتند:

70