فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

65

محمد بن یحیی بن عبدالله (392)

و از جمله محمد بن یحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام است.
مادرش خدیجه دختر ابراهیم بن طلحة بن.. بود.
و محمد بن یحیی را بکار بن زبیر (که حاکم مدینه بود) به زندان افکند و او در آنجا از دنیا رفت.
احمد بن محمد بن سعید به سندش از مالک بن زید روایت کرده، و نیز علی بن ابراهیم علوی به سند خود از عمر بن عثمان زهری حدیث کرده که بکار بن زبیر - هنگامی که محمد بن یحیی به سویقه (393) رفته بود تا ماه رمضان را در آنجا روزه بگیرد - کسی را فرستاد او را دستگیر ساخت و به زندان افکند و پی در پی فرستاده های خود را به زندان می فرستاد و دستور می داد کار را بر او سخت تر گیرند. یکی را می فرستاد و دستور می داد او را در کد کنند. دیگری را می فرستاد و دستور می داد زنجیر گرانتری به پایش بیندازند تا اینکه محمد به یکی از آن فرستادگان گفت: به صاحب خود بگو:
انی من القوم الذین تزیدهم - قسوا و صبرا شدة الحدثان
من از مردمانی هستم که سختیهای روزگار بر شکیبایی و استقامتشان می افزاید. محمد همچنان در زندان بود تا هنگامی بکار او را بیرون آورده و بدو گفت: کیست که کفالت تو را بکند و تعهد برایت بسپارد؟
محمد گفت: جماعت فرزندان ابوطالب.
و چون بکار این سخن را بدانها گفت، برخی از آنها گفتند: ما از کسی که به مخالفت با امیرالمؤمنین برخاسته کفالت نمی کنیم، محمد که این سخن را شنید از جا جسته گفت:
و ما العود الا نابت فی اُرومة - ابی صالح العیدان أن یتقطرا
بنو الصالحین الصالحون و من یکن - لأباء صدق تلقهم حیث سترا
1. هر چوبی از ریشه خود سبز می شود، و چوبهای اصیل به بریدن شاخه خود تن در نمی دهند .
2. فرزندان مردم صالح نیز صالح هستند و هر که به راستی فرزندان پدران خود باشد، هر چه هم خود را مخفی کرده باشد آنها را دیدار خواهد کرد.
بکار دوباره او را به زندان بازگردانید و همچنان در زندان بود تا از دنیا رفت.

66