فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

58

حسین بن علی بن حسن صاحب فخ

از آن جمله: حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن صاحب فخ بود.
کنیه اش ابوعبدالله، و مادرش: زینب، دختر عبدالله بن حسن است. و مادر زینب، هند دختر ابی عبیدة بن عبدالله بن زمعه است. و زینب، خواهر پدر و مادری محمد، ابراهیم و موسی است.
و هنگامی که حسین کودک بود، مادرش به او و برادرش را می رقصاند و می گفت:
تعلم یا ابن زینب و هند - کم لک بالبطحاء من معد
من حال صدق ماجد و جد (327)
مردم به زینب و شوهرش علی بن حسن، به خاطر عبادت زیادی که می کردند، می گفتند: الزوج الصالح.
و چون پدر و برادر و عموها و پسران و شوهرش همگی به دست منصور کشته شدند از آن پس زینب جامه های پشمین خشن به تن می کرد و تا هنگامی که از این جهان رفت جامه دیگری نپوشید.
و هر گاه برای آنها نوحه سرای می کرد آن قدر گریست که بیهوش شد، و هیچ گاه در مرثیه خود نام منصور را نمی برد، یکی به خاطر ترس از او و دیگری برای آنکه دشنام به او سبب تشفی قلب و خموشی آتش درونش نگردد.
و هیچ گاه بیش از این جملات نمی گفت:
یافاطر السماوات والارض، یا عالم الغیب و الشهادة، الحاکم بین عباده، احکم بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیرالحاکمین. (328)
احمد بن سعید به سندش از موسی بن عبدالله بن موسی از عمه اش رقیه، دختر موسی بن عبدالله، روایت کرده که گفت: عمه ام زینب تا روزی که از این جهان رفت هیچ گاه جامه شقایق را از تنش بیرون نکرد، و مقصودش از جامه شقایق همان جامه پشمین بود .

و بر طبق روشی که ما در این کتاب داریم پیش از آنکه کیفیت قتل حسین بن علی صاحب فخ (329) و داستان قیام او را ذکر کنیم ابتدا نام کسانی را که از خاندان او در جنگ کشته شدند نقل کرده، آن گاه دنباله داستان آنها را بیان می داریم.

59