فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

56

علی بن عباس بن الحسن

از جمله علی بن عباس بن حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام است. که کنیه اش ابوالحسن، و مادرش عائشه دختر محمد بن عبدالله بن عبدالحرمن ابن ابی بکر است.
علی بن عباس به بغداد رفت و در خفا مردم را به سوی خویش دعوت می کرد و گروهی از زیدیه دعوتش را پذیرفته و با او بیعت کردند، و چون این خبر به گوش مهدی رسید، او را دستگیر ساخت و به زندان افکند. وی همچنان در زندان بود تا وقتی که حسین بن علی صاحب فخ به نزد مهدی رفت و درباره او سخن گفت و از وی درخواست کرد که علی بن عباس را بدو ببخشد. مهدی در ظاهر علی بن عباس را بخشیده آزاد کرد، ولی هنگامی که خواست او را از زندان خارج کند مخفیانه دستور داد شربتی زهرآلود بدو بخورانند، و پس از اینکه علی بن عباس آن شربت را آشامید ( به سوی مدینه حرکت کرد) و پیوسته بدنش لاغر می گشت تا چون به مدینه رسید گوشت بدنش ریخت، و استخوانهایش پدیدار گشت و پس از چند روز (یا پس از سه روز) از دنیا رفت.

57