فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

42

عباس بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب

مادرش عایشه دختر طمعة بن جود است، عباس بن حسن یکی از دلاوران و جوانمردان بنی هاشم بوده و ابراهیم بن علی بن هرمه در وصف او گوید:
لما تعرضت للحاجات واعتلجت - عندی و عاد ضمیر القلب وسواسا
سعیت انی لحاجات و مصدرها - برا کریما لثوب المجد لباسا
هدانی الله للحسنی و وفقنی - فاعتمت خیر شباب الناس عباسا
قدح النبی و قدح من ابی حسن - و من حسین جری لم یحر حناسا
1. چون دست به حاجتی زنم و بسیاری حاجات اندوه مرا به خود متوجه کند و در نتیجه باطن دل را وسوسه گیرد.
2. می کوشم تا حاجات خود را به نزد مرد کریمی برم که جامه مجد و شوکت به اندامش راست آمده است.
3. و خداوند در چنین وقتی مرا به نیکی راهنمایی و موفق کرده و از این رو به نزد بهترین جوانمردان یعنی عباس رو می کنم.
4. تیری از ترکش رسول خدا و تیری از ترکش علی مرتضی و از حسین بیرون شد که از هر شجاع و دلیری کوتاه نیامد.
عمر بن عبدالله به سندش از عمران بن ابی فروه روایت کرده که عباس بن حسن را همچنان که در دهلیز خانه اش بود دستگیر ساختند، مادرش عایشه دختر طعمه که شاهد جریان بود فریاد زد: بگذارید تا یک بار او را ببویم و یک بار دیگر او را به سینه خود بفشارم، مامورین گفتند محال است نه به خدا سوگند نمی گذاریم بلکه چنین پنداریم که تو در این جهان زنده نیستی.
و عباس بن حسن بیست و سوم رمضان سال صد و چهل و پنج، در سن سی و پنج سالگی در زندان منصور از دنیا رفت.

43