فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

39

ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب

کنیه اش ابوالحسن و مادرش فاطمه بنت الحسین علیه السلام بود.
یحیی بن علی منجم از عمر بن شبه برایم حدیث کرد و گفت: هر ابراهیم نامی که پیش از این از فرزندان علی علیه السلام گذشته است، کنیه شان ابوالحسن بوده است. احمد بن سعید از یحیی بن حسن حدیث کرده گوید: ابراهیم بن حسن از همه کس در زمان خود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شبیه تر بود.
عتکی و احمد بن سعید به سندشان از عیسی بن عبدالله نقل نموده اند که گفته است: هنگامی حسن بن حسن بر برادرش ابراهیم گذشت و دید ابراهیم مشغول علوفه دادن به شتران خویش است، با ناراحتی بدو گفت: آیا شترانت را علوفه می دهی با اینکه عبدالله بن حسن در زندان است؟ سپس به غلام (ابراهیم رو کرد) گفت: پای بند شتران را باز کن، غلام به دستور حسن بن حسن عمل کرده پای بند از پای آنها برگشود، حسن فریادی بر آنها زد و همه شتران را رم داده شتران رفتند و دیگر اثری از آنها به دست نیامد.
و مرگ ابراهیم نیز در همان زندان هاشمیه در سال صد و چهل و پنج اتفاق افتاد و هنگام مرگ شصت و هفت سال از عمرش می گذشت، و او نخستین کسی بود که از زندانیان زندان هاشمیه در آنجا از دنیا رفت.
و این هر سه (یعنی عبدالله و حسن و ابراهیم) از فرزندان صلبی ( و بی واسطه حسن مثنی بودند که در زندان کشته شده و از دنیا رفتند .
و محمد بن علی بن حمزه علوی گفته است که به همراه این سه تن، ابوبکر بن حسن ابن حسن نیز در زندان کشته شد، ولی من این سخن را از دیگری جز او نشنیده ام، گذشته از این نشنیده ام که هیچ یک از دانشمندان علم انساب فرزندی که کنیه اش ابوبکر باشد در زمره فرزندان حسن بن حسن ذکر کرده باشد.
و همراه اینان جمع دیگری را نیز از مدینه به کوفه آوردند ولی هیچ یک از آنان کشته نشدند و منصور پس از کشته شدن محمد و ابراهیم آنها را آزاد کرد، و از آن جمله بودند: 1. جعفر بن حسن بن حسن 2. پسرش حسن بن جعفر. 3. موسی بن عبدالله بن حسن؛ 4. داود بن حسن 5 و 6. سلیمان و عبدالله پسران داود بن حسن؛ 7و 8. اسحاق و اسماعیل پسران ابراهیم و حسن.
و محمد بن علی بن حمزه گفته است: اسحاق و اسماعیل جزء کسانی بودند که در زندان به قتل رسیدند ولی گفته دیگران ( که گویند: آن دو آزاد گشتند) در نزد من صحیح تر است.

اکنون می پردازیم به کسانی که در زندان هاشمیه به قتل رسیدند.

40