فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

33

عبدالله بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب

او بردار امام صادق علیه السلام بود و مادرشان ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است؛ و مادر ام فروة، اسماء دختر عبدالرحمن بن ابی بکر بوده که از مادری کنیز به دنیا آمده.
و علی بن الحسین به سندش از پدر عمرو بن ابی المقدام برای ما روایت کرده که عبدالله بن محمد بن علی الحسین به مردی از بنی امیه وارد شد (و به خانه او رفت) آن مرد اموی درصدد قتل او برآمد، عبدالله بن محمد گفت: مرا به قتل نرسان تا من در پیشگاه خدا دیده بان تو باشم و در نزد او یار تو گردم، آن مرد پست اموی گفت: تو را چنین مقام و رتبه ای نباشد و پس از ساعتی نوشابه ای را که در آن زهر ریخته بود و خورانید و او را بدان وسیله مسموم و هلاک ساخت.

34