فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

عون بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب

و این عون اصغر است، و عون اکبر در کربلا به همراه حسین علیه السلام به شهادت رسید، مادر عون اصغر: جمانه دختر مسیب بن نجبه بن...... است، و مادر جمانه زنی از طایفه بنی مرة بن عوف بوده، و مسیب - پدر جمانه - یکی از سرکردگان توابین بود که برای خونخواهی حسین علیه السلام بر ابن زیاد خروج کردند و در جایی که به نام عین الوردة به قتل رسیدند، و سیب از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام به شمار می رود و در جنگهایی که آن حضرت کرد در رکاب او بود، عون - فرزندش - در جنگ حرة به دست همراهان مسرف بن عقبة کشته شد. (100) - چنان که احمد بن محمد بن شبیب به سندش از علی بن نجم مدائنی برایم روایت کرده.

29

عبیدالله بن علی بن ابیطالب

مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن... است، و او را لشکریان مختار بن ابی عبیده در جنگ مدار کشتند، و سببش آن بود که عبیدالله به نزد مختار رفت و از او خواست که مختار مردم را به طرفداری او دعوت کند و کار رهبری و ریاست را به او واگذارد، و چون مختار نپذیرفت به مصعب بن زبیر پیوست، و در معرکه جنگ در حالی که او را نمی شناختند کشته شد.