فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

27

ابوبکر بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب

و ابوبکر به همین کنیه معروف است و نامش معروف نیست، مادرش خوصا دختر خفصة بن بکر بن وائل است .
و مدائنی گفته است که او در جنگ حرة که مابین مسرف (99) بن عقبة و اهل مدینه اتفاق افتاد کشته شد (و مسرف بن عقبه همان کس است که از طرف یزید برای سرکوبی اهل مدینه آمد.)

28