فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

عبدالله بن عقیل بن ابیطالب (عبدالله اکبر)

مادرش کنیز بود، و چنان که مدائنی گفته: او را عثمان بن خالد جهنی با مردی از قبیله همدان کشتند.

24

محمد بن مسلم بن عقیل بن ابیطالب

مادرش کنیز بوده، چنان که از حضرت ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت شده، قاتل او ابو مرهم ازدی، و لقیط بن ایاس جهنمی بوده اند.