فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب

مادرش کنیز بود، و قاتلش چنان که سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم نقل کرده: عثمان بن خالد جهنی و بشیر بن حوط قایضی بودند.

22

جعفر بن عقیل بن ابیطالب

مادرش ام الثغر، دختر عامر بود و چنان که از ابوجعفر حضرت محمد بن علی علیه السلام و نیز از حمید بن مسلم روایت شده است عروة بن عبدالله خثعمی او را کشت.
و برخی گفته اند مادرش خصوصا، دختر عمرو بن عامر بن... بوده، و مادر خوصا، ارده دختر حنظلة بن خالد بن کعب مادر اردة. ام البنین، دختر معاویه بن خالد بن... و مادر او حمیده، دختر عتبة بن سمرة بن... است. و برخی گویند: مادر اردة، سالمة، دختر مالک بن خطاب اسدی بوده است.