فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

16

عبدالله بن حسن بن علی بن ابیطالب

مادر عبدالله، دختر سلیس بن عبدالله بود و این سلیس برادر جریر بن عبدالله بجلی است، و برخی گفته اند که مادرش کنیز بوده، و در حدیثی که برای ما از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده اند، قاتل او را حرملة بن کاهل اسدی ذکر فرموده است.
و مدائنی از هانی بن ثبیت فایضی روایت کرده که مردی از قبیله آنها او را کشت.

17