فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

14

ابوبکر بن حسین بن علی بن ابیطالب

مادرش کنیز بوده و نامش معروف نیست.
ابومخنف از سلیمان بن ابی راشد نقل کند که قاتل او عبدالله بن عقبه غنوی بوده. و از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است که عقبه غنوی او را کشت.
و مقصود سلیمان بن قته شاعر در این شعر ابوبکر بن حسین است که گوید:
و عند غنی قطرة من دمائنا - و فی اسد اخر تعهد و تذکر
در طائفه غنی که عقبه غنوی از آنهاست، قطره ای از خون ما هست که باید تقاص کنیم و همچنین در اسد قطره دیگری از خون ما هست که فراموشمان نخواهد شد.

15