فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

ابوبکر بن علی بن ابیطالب

نامش ضبط نشده، و مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی بن سلم (78) بن جندل بن نهشل بن دارم است. و مادر لیلی، عمیرة، دختر قیس بن عاصم بن..، مادر عمیرة عناق، دختر عاصم بن سنان بن...، مادر عناق، دختر اعبد بن اسعد بن منقر و مادرش دختر سفیان بن خالد بن... بوده است.
و در حدیثی که از حضرت باقر علیه السلام روایت کردیم فرموده: او یعنی ابوبکر ابن علی را مردی از قبیله همدان به قتل رسانید. و مدائنی گوید: او را در گودالی که به صورت جوی آبی بود، کشته یافتند و قاتلش معلوم نشد.
اینها فرزندان علی بن ابیطالب علیه السلام بودند که غیر از خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا کشته شدند.
و محمد بن علی بن حمزه گفته است: فرزند دیگری نیز از علی بن ابیطالب علیه السلام که مادرش ام ولد بود، به نام ابراهیم در کربلا کشته شد، ولی من این مطلب را از دیگری نشنیده ام و در کتب انساب نیز ذکری از ابراهیم بن علی نشده است.
و احمد بن سعید از یحیی بن حسن از عبیدالله طلحی برای من حدیث کرد که عبیدالله بن علی نیز در کربلا کشته شد ولی این سخن درست نیست و عبیدالله در جنگ مدار (79) به دست لشکریان مختار بن ابی عبیده ثقفی کشته شد، و من در مدار قبر او را دیده ام.

14

ابوبکر بن حسین بن علی بن ابیطالب

مادرش کنیز بوده و نامش معروف نیست.
ابومخنف از سلیمان بن ابی راشد نقل کند که قاتل او عبدالله بن عقبه غنوی بوده. و از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است که عقبه غنوی او را کشت.
و مقصود سلیمان بن قته شاعر در این شعر ابوبکر بن حسین است که گوید:
و عند غنی قطرة من دمائنا - و فی اسد اخر تعهد و تذکر
در طائفه غنی که عقبه غنوی از آنهاست، قطره ای از خون ما هست که باید تقاص کنیم و همچنین در اسد قطره دیگری از خون ما هست که فراموشمان نخواهد شد.