فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن علی بن ابیطالب (محمد اصغر)

مادرش کنیز بود. و چنان که از حضرت باقر و از مدائنی روایت شده، مردی از تمیم از بنی ابان بن دارم او را به قتل رسانید. خدا کشنده آن جناب را از رحمت خویش دور سازد.

13

ابوبکر بن علی بن ابیطالب

نامش ضبط نشده، و مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی بن سلم (78) بن جندل بن نهشل بن دارم است. و مادر لیلی، عمیرة، دختر قیس بن عاصم بن..، مادر عمیرة عناق، دختر عاصم بن سنان بن...، مادر عناق، دختر اعبد بن اسعد بن منقر و مادرش دختر سفیان بن خالد بن... بوده است.
و در حدیثی که از حضرت باقر علیه السلام روایت کردیم فرموده: او یعنی ابوبکر ابن علی را مردی از قبیله همدان به قتل رسانید. و مدائنی گوید: او را در گودالی که به صورت جوی آبی بود، کشته یافتند و قاتلش معلوم نشد.
اینها فرزندان علی بن ابیطالب علیه السلام بودند که غیر از خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا کشته شدند.
و محمد بن علی بن حمزه گفته است: فرزند دیگری نیز از علی بن ابیطالب علیه السلام که مادرش ام ولد بود، به نام ابراهیم در کربلا کشته شد، ولی من این مطلب را از دیگری نشنیده ام و در کتب انساب نیز ذکری از ابراهیم بن علی نشده است.
و احمد بن سعید از یحیی بن حسن از عبیدالله طلحی برای من حدیث کرد که عبیدالله بن علی نیز در کربلا کشته شد ولی این سخن درست نیست و عبیدالله در جنگ مدار (79) به دست لشکریان مختار بن ابی عبیده ثقفی کشته شد، و من در مدار قبر او را دیده ام.