فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

12

محمد بن علی بن ابیطالب (محمد اصغر)

مادرش کنیز بود. و چنان که از حضرت باقر و از مدائنی روایت شده، مردی از تمیم از بنی ابان بن دارم او را به قتل رسانید. خدا کشنده آن جناب را از رحمت خویش دور سازد.

13