فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

معلوماتش

وی در فن شعر و ادب سرآمد اقران بوده و در تاریخ و نقل آثار و علم انساب و اغانی سخت ماهر. و نیز در علم طب و جوارح و بیطره (دام پزشکی) و نجوم تا حدی وارد بوده.
قاضی تنوخی گوید : من الرواة المتشیعین الذین شاهدناهم ابوالفرج الاصفهانی فانه یحفظ من الشعر، و الاغانی، والاخبار و الآثار، و الحدیث المسند، والنسب مالم ارقط من یحفظ مثله و کان شدید الاختصاص بهذه الاشیاء و یحفظ دون ما یحفظ منها علوما اخر منها : اللغة، و النحو، و الخرافات و، والسیر، و المغازی، و من آلة المنادمة شیئا کثیرا مثل علم الجوارح والبیطرة و نتف من الطب، والنجوم، والاشریة و غیر ذلک (25)

مولفاتش

وی دارای کتابهای بسیاری است که از جمله آنهاست :
1. اغانی، که در 21 جزء مکرر به طبع رسیده و جامعترین کتابی است که در فن خود تالیف شده. (26)
2. اخبار الاقیان 3. الاماء الشواعر.
4. ممالیک الشعراء 5. آداب الغرباء
6. ادیارات. 7. تفضیل ذی الحجة
8. الاخبار الطفیلین )9. ادب السماع
10. الاخبار والنوادر. 11. مقاتل الطالبین .
12. مجموع الاخبار و الاثار. 13. الخمارین و الخمارات.
14. الفرق والمعیار فی الاوغاد والاحرار. 15. دعوة التجار
16. اخبار جحظد البرمکی. 17. نسب بنی عبدشمس.
18. نسب بنی شیبان. 19. نسب بنی تغلب.
20. نسب بنی کلاب. 21. نسب المهالبة.
22. المغان والمغنین. 23. مناجیب الخصیان.(27)
24. الحانان. 25. التعدیل وانتصاب.(28)
26. ایام العرب. در آن 1700 واقعه را نقل نموده است. 27. دعوة الطباء.
28. تحف الوسائد فی اخبار الولائد. 29. مجردالاغانی.
30. کتاب النغم.
31. دیوان ابوتمام را بر حسب نوع مرتب ساخته و همچنین دیوان ابونراس و دیوان بحتری، که همه را به حسب نوع ترتیب داده، نه به حسب حروف.

اساتید و صاحب اجازه اش

1. ابوخبیب برتی.
2. ابراهیم بن محمد معروف به نفطویه، متوفای 323.
3. احمد بن عبیدالله بن عمار ثقفی، متوفای 314.
4. احمد بن جعفر بن موسی برمکی.
5. احمد بن الجعد الوشاء.(29)
6. احمد بن عبدالعزیز جوهری.
7. احمد بن محمد بن سعید همدانی.
8. احمد بن سعید (شاید با قبل متعهد است)
9احمد بن محمد بن دلان (30)
10. احمد بن عیسی بن ابی موسی عجلی.
11. احمد بن محمد بن شبیب.
12. احمد بن عمر بن موسی بن زنجویه.
13. جعفر بن محمد بن وراق علوی.
14. جعفر بن قدامه کاتب متوفای 319.
15. حامد بن محمد البلخی. (31)
16. حرمی بن ابی العلاء.
17. حسن بن علی خفاف.
18. حسن بن عبدالله. (32)
19. حسن بن محمد بن احمد بن هیثم. (عمویش)
20. حسین بن عمر بن ابی الاحوص ثقفی.
21. عبدالعزیز بن احمد بن هیثم (عموی پدرش)
22. عبدالله بن زیدان عجلی.
23. عباس بن علی. (33)
24. علی بن اسحاق بن زاطیا ابوالحسن مخرمی، متوفای 306.
25. علی بن عباس مقانعی، متوفای 306.
26. علی بن سلیمان (اخفش صغیر) متوفای 315.
27. علی بن احمد بن حاتم. (34)
28. علی بن الحسین بن حمزة العلوی.
29. علی بن الحسن بن قاسم. (35)
30. علی بن ابراهیم بن محمد العلوی الجوانی.
31. عمر بن عبدالله العتکی.
32. عیسی بن الحسین وراق.
33. فضل بن حباب الجمحی، متوفای 305.
34. محمد بن جریر طبری (صاحب تاریخ الامم)
35. محمد بن قاسم (ابن الانباری)، متوفای 328.
36. محمد بن حسن بن درید، متوفای 321.
37. محمد بن خلف بن مرزبان.
38. محمد بن علی بن مهدی.
39. محمد بن احمد بن مؤمل.
40. محمد بن جعفر قتات، متوفای 300.
41 محمد بن علی بن شاذان. (36)
42. محمد بن زکریا الصحاف المصری.
43. محمد بن الحسین الاشنانی، متوفای 315.
44. محمد بن الحسین الخثعمی. (37)
45. محمد بن محمد بن سلیمان باغندی.(38)
46. محمد بن العباس الیزیدی حمیری، متوفای 310.
47. یحیی بن علی بن یحیی منجم، متوفای 300.