فهرست کتاب


تفسیر و مفسران (جلد اول)

آیت الله محمد هادی معرفت

32. ابو حذیفه

ابو حذیفه موسی بن مسعود نهدی بصری (متوفای 240) از مشایخ بخاری شمرده می شود. محدث و مفسر است. طبری در تفسیر و تاریخ خود و نیز ثعلبی و دیگر مفسران معروف از وی بهره برده اند.(1398)

33. جبّائی

ابو علی محمد بن عبدالوهاب جبائی معتزلی (متوفای) تفسیری در 10 مجلد دارد که به روش اهل کلام نوشته است؛ از این رو ابوالحسن اشعری (متوفای 330) - که نخست از شاگردان او بود و سپس از او کناره گرفت - بر این تفسیری ردی نوشته است.(1399)
کتاب دیگری در متشابه القرآن نوشته که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از آن بهره برده است.(1400) شیخ طوسی و طبرسی از تفسیر وی بهره گرفته اند. شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان به او نسبت زیاده روی در تفسیر می دهد.

34. عیاشی

ابوالنضر محمد بن مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی (متوفای 320) تفسیری دارد که آن را بر مبنای روایات اهل بیت علیهم السلام بنا نهاده است. در بخش تفاسیر روایی از آن سخن خواهیم گفت.