فهرست کتاب


نبوت از دیدگاه امام خمینی(ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

مقدمه

حق تعالی در مقام ذات خویش در حجاب ذات پوشیده بود و حقیقت او هیچ تجلی و ظهوری نداشت، آنگاه از پرده ذات خارج شد و در عالم اسما و صفات جلوه کرد - و اعیان ثابته به فیض اقدس در مقام واحدیت آشکار گشتند - نیاز به خلیفه ای داشت تا جانشین او باشد، و از اسما و صفات و ذات او خبر دهد، بدین گونه مقام خلافت و نبوت برپا گردید؛ و در هر عالم که حق- جل جلاله - تجلی کرد، خلیفه او نیز برای رساندن اخبار او ظهور کرد و نبوت در سراسر هستی محقق گشت.
در عالم انسان که جلوه ای از ظهور حق بود، انبیای الهی برای اخبار از ذات و اسما و صفات او و راه نمودن و راه بردن انسان به سوی او ظاهر گشتند؛ و چون انسان یک حقیقت بیش نیست و روح و جسم در او دوگانگی ایجاد نکرده، بلکه این دو مراتب یک هستی هستند، انبیا نیز با انسان دوگانه برخورد نکرده اند، و او را جامع دیده اند و اوامر و نواهی آنان در تمام ابعاد وجودی و جلوه های هستی انسان در زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی جاری گشته تا او را به سرمنزل مقصود راهنمایی نماید.
امام خمینی (ره) که از عارفان به اسما و صفات حق بوده، و همه عالم و موجودات را اسامی حق می بیند و می شناسد، نگاه او به نبوت با چنین معرفت و جامعیتی آمیخته است و در آثار خویش از نبوت در همه حضرات و عوالم از عالم اسما و صفات تا عالم ناسوت و طبیعت سخن رانده است؛ و رسالت پیغمبران الهی را در زمین نه به دنیا محدود کرده، و نه در آخرت خلاصه نموده، و رسالت آنان را دوگانه و یا گسیخته ندانسته است، بلکه آن را یک رسالت واحد برای تربیت و کمال انسانی شناخته و شناسانده است.
مجموعه ای که در پیش رو دارید با توجه به چنین معرفتی مباحث نبوت را از لابه لای آثار ایشان به نظم درآورده، و دارای جامعیت و گستردگی است که در کمتر کتابی می توان به چنین مطالبی دست یافت؛ و برای خواننده شناختی جامع و کامل از رسالت پیغمبران الهی فراهم می آورد که او را از یکسونگری و محدودبینی و انحصار نبوت به دنیا یا آخرت و مادیت یا معنویت دور می سازد.

ویژگیهای این مجموعه:

1. این مجموعه در گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) استخراج و تنظیم گشته، و مشتمل بر سیزده فصل است.
2. برخی مطالب که در تبیانهای دیگر نیز گرد آمده است به دلیل ضرورت و ایجاد پیوستگی بین مطالب در این مجموعه تکرار شده است و تلاش شده به حد ضرورت و لزوم بسنده گردد.
3. مقدمه، پاورقیها، فهرستها و ترجمه متون عربی از تهیه کنندگان می باشد.
4. در پایان کتاب برای بهره برداری بهتر و افزونتر، علاوه بر فهرست اجمالی و تفصیلی مطالب، فهرست آیات و روایات و منابع متن کتاب و فهرست منابع نامبرده در توضیحات، ذکر شده است.
5. در تنظیم این مجموعه سعی بر استقرای تام مطالب یک عنوان از جمیع آثار حضرت امام (ره) بوده است، لکن آنچه در اینجا ارائه شده، جامع و نتیجه نظر ایشان در هر مورد است به نحوی که در برگیرنده تمامی نکات اصلی دیدگاههای ایشان باشد. از این رو ممکن است خواننده و محقق دیگری، در آثار امام به مطالبی با همین مضمون برخورد نماید که ما فقط جهت پرهیز از تکرار از ذکر آنها خودداری نموده ایم.
6. ترتیب فصول و عناوین فصول و زیرفصلها با توجه به پیوستگی لازم بین مباحث نبوت و مطالب موجود در آثار ایشان، فراهم گشته است؛ و از آنجا که حضرت امام (ره) کتاب جداگانه ای درباره نبوت در همه ابعاد آن تألیف نکرده اند، بلکه به تناسب زمان، مکان و موضوع، در کتابها و بیانهای مختلف به آن پرداخته اند. انتخاب مطالب و نظم و ترتیب این مجموعه بنابر نظر گردآورندگان بوده است.
7. در برخی فصول، به طور صحیح پاره ای از سؤالها و اشکالها و شبهه ها درباره نبوت آمده، و پاسخ آنها بیان گردیده است؛ اما پاسخ برخی از مطالب در لابه لای مباحث حضرت امام (ره) آورده شده، بدون اینکه به اصل پرسش اشاره شده باشد، از آنجا که بنای مجموعه های تبیان بر ارائه خالص مطالب حضرت امام (ره) است، چیزی بر متن اصلی افزوده نشده، و در اینگونه موارد با اشاره ای کوتاه در عناوین یا توضیح در پاورقی، برخی مطالب روشنتر شده است. لکن درک کامل مقصود به عهده خواننده گرامی، و ایضاح و شرح و تفسیر بیشتر مطالب، به عهده محققان و اسلام شناسان نهاده شده است.
در پایان لازم می دانم از همکاران گروه معارف که در تمام مراحل استخراج و تنظیم و... ما را یاری کرده اند و با همت آنها این مجموعه آماده کشته است، صمیمانه تشکر نماییم و همچنین سپاس خود را از همکاران دفتر نظارت و ارزشیابی، انتشارات و چاپ اعلام می داریم.
معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی «س»

فصل اول: ضرورت ارسال رسل