فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

به دستور خواجه نصیر مستعصم را در میان نمد کشتند

وقتی هلاکو بغداد را فتح کرد و مستعصم خلیفه عباسی را آوردند که به دستور هلاکو به قتل برسانند بعضی از علمای عامه که در اردوی هلاکوخان بودند به هلاکوخان عرض کردند که خلیفه از سادات و از خویشان پیغمبر است و مصلحت در قتل او نیست چون اگر او کشته شود زمین بلرزد و شکافته شود و لشکر تو را فرو برد و آسمان فرو ریزد و عذاب نازل شود.
خواجه نصیرالدین فرمود اینها همه دروغ و باطل است چون فرزند عزیز و پاره تن پیغمبر حسین مظلوم را کشتند آسمان بر زمین نیامد با آنکه آسمان و زمین به واسطه وجود آن بزرگوار خلق شده اند و او امام بر حق بود و بناحق خون او را ریختند و شهیدش کردند و این خلیفه بر باطل و غاصب است و در قتل او عذابی نازل نخواهد شد.
پس دوباره علمای عامه در مقام منع برآمدند و هلاکوخان را نیز خوفی در دل افتاد، چون خواجه این را احساس کرد فرمود: اکنون که می خواهی خون او بر زمین نریزد امر کن او را در بساطی بپیچند و با دست و بازو در همان بساط آنقدر بمالند که در آنجا کارش تمام شود و خونش بر زمین نریزد.
هلاکوخان را این سخن خوش آمد و گفت: خلیفه را در بساطی پیچیدند و آنقدر مالیدند تا آنکه خلیفه عمرش را به علمای عامه بخشید.(1043)
- فتحعلی شاه

تعارض حقوق با عقوق

میرزا محمد اخباری از اهل بحرین در جدل ید طولائی داشت. صاحب قصص العلما گوید: میرزا محمد اخباری وقتی به اصفهان آمد، در مجلسی که آقا سید محمد باقر شفتی و حاجی کلباسی حضور داشتند میرزا محمد اخباری در مقام گله از حاجی کلباسی گفت: تو در ایام تحصیل با من رفیق بودی و مرا بر تو حق رفاقت است، چرا به دیدن من نیامدی؟
حاجی کلباسی سکوت کرد، حجة الاسلام شفتی در جواب گفت: چون حاجی کلباسی از شاگردان کسی است که به شاگردانش گفته است که هر که از شما با اخباریها مجالست کند عاق من است از آن جهت حاجی به دیدن شما نیامد.
میرزا محمد گفت: اکنون که حقوق با عقوق تعارض داشت کدامیک مقدم است؟
سید فرمود: عقوق مقدم است و حدیثی در این مورد نقل کرد میرزا محمد در سند آن حدیث خدشه کرد و گفت: حقوق مقدم است و برای اثبات مدعای خود چند حدیث با سند از کتاب کافی آورد.
و نیز در قصص العلما نوشته است: از وقایع غریبه اینکه: فتحعلی شاه با سلطان روس به نام اشپختر در مقام مخاصمه برآمدند، سردار روس قبه و بادکوبه را گرفت و عازم شهرهای ایران شد و به هر شهری که می رسید فتحعلی شاه را اضطراب بسیار حاصل می شد میرزا محمد اخباری که در آن ایام در طهران بود به فتحعلی شاه گفت: من سر سردار روس را در مدت چهل روز برای تو در تهران حاضر می سازم مشروط به اینکه تو نیز مذهب مجتهدین را منسوخ و متروک ساخته و از بیخ و بن مجتهدین را قلع و قمع نمائی و مذهب اخباری را در شهرهای ایران رواج دهی.
فتحعلی شاه قبول کرد، میرزا محمد یک اربعین به ختم نشست و به ختم آیة الکرسی با ده وقف با شرایطی که در میان آنان متداول بود شروع نمود و ترک خوردن غذای حیوانی کرد و صورتی از موم درست کرده و در اثناء شمشیر به گردن آن صورت نواخت، چون روز چهلم شد فتحعلی شاه به سلام عام نشست دید اثری از سر سردار روس نشد اوقاتش تلخ شده فراشی را به سراغ میرزا محمد فرستاد که او را حاضر سازد، میرزا محمد از ختم بیرون آمد و حیوانی خورد و در رفتن به نزد سلطان مسامحه و سستی کرد تا اینکه سلطان دو سه فراش پشت سر هم به سراغ او فرستاد، میرزا با تأنی روانه دربار شاهی شد و چنان رفت که وقتی وارد بر مجلس فتحعلی شاه شد، سر سلطان روس نیز در همان ساعت در حضور شاه حاضر شد و بیان کردند که در لنکران حکمران آنجا در زمان محاصره سردار روس را به گوشه میدان خواست که تنها با یکدیگر در امر اصلاح مذاکره کنند، سردار روس با یک نفر و آن حاکم با یک نفر به هم رسیدند و آن حاکم فوراً طپانچه خود را برآورد و سردار روس را با گلوله کشت و سرش را جدا کرد و لشکرش نیز فرار کردند آن وقت سر سردار روس را برای فتحعلی شاه آوردند شاه بسیار تعجب کرده میرزا محمد گفت: من به عهدم وفا کردم و اکنون نوبت شما است که به عهد خود وفا کنید.
شاه با امنای دولت در این خصوص مشورت کرد اعیان دولت گفتند: مذهب مجتهدین مذهبی است که از زمان ائمه علیهم السلام بر حق بوده است و مذهب اخباری مذهبی نادر و ضعیف است. و مردم را نمی شود از مذهب خود برگرداند و این سبب اختلال دولت و سلطنت است. مصلحت آنست که به میرزا محمد خرجی داده و او را روانه عتبات عالیات کنید چون ماندن او در ایران خطرناک است چون ممکن است همان کاری که درباره سلطان روس کرد، درباره شما نماید.
پس شاه میرزا را خواست و از او دلجوئی زیاد کرد و او را راضی کرد که با خرج شاه به عتبات رفته و در آنجا اقامت نماید بدین وسیله شر او را از سر خود کندند.(1044)
- اخباری

تعارض حقوق با عقوق

میرزا محمد اخباری از اهل بحرین در جدل ید طولائی داشت. صاحب قصص العلما گوید: میرزا محمد اخباری وقتی به اصفهان آمد، در مجلسی که آقا سید محمد باقر شفتی و حاجی کلباسی حضور داشتند میرزا محمد اخباری در مقام گله از حاجی کلباسی گفت: تو در ایام تحصیل با من رفیق بودی و مرا بر تو حق رفاقت است، چرا به دیدن من نیامدی؟
حاجی کلباسی سکوت کرد، حجة الاسلام شفتی در جواب گفت: چون حاجی کلباسی از شاگردان کسی است که به شاگردانش گفته است که هر که از شما با اخباریها مجالست کند عاق من است از آن جهت حاجی به دیدن شما نیامد.
میرزا محمد گفت: اکنون که حقوق با عقوق تعارض داشت کدامیک مقدم است؟
سید فرمود: عقوق مقدم است و حدیثی در این مورد نقل کرد میرزا محمد در سند آن حدیث خدشه کرد و گفت: حقوق مقدم است و برای اثبات مدعای خود چند حدیث با سند از کتاب کافی آورد.
و نیز در قصص العلما نوشته است: از وقایع غریبه اینکه: فتحعلی شاه با سلطان روس به نام اشپختر در مقام مخاصمه برآمدند، سردار روس قبه و بادکوبه را گرفت و عازم شهرهای ایران شد و به هر شهری که می رسید فتحعلی شاه را اضطراب بسیار حاصل می شد میرزا محمد اخباری که در آن ایام در طهران بود به فتحعلی شاه گفت: من سر سردار روس را در مدت چهل روز برای تو در تهران حاضر می سازم مشروط به اینکه تو نیز مذهب مجتهدین را منسوخ و متروک ساخته و از بیخ و بن مجتهدین را قلع و قمع نمائی و مذهب اخباری را در شهرهای ایران رواج دهی.
فتحعلی شاه قبول کرد، میرزا محمد یک اربعین به ختم نشست و به ختم آیة الکرسی با ده وقف با شرایطی که در میان آنان متداول بود شروع نمود و ترک خوردن غذای حیوانی کرد و صورتی از موم درست کرده و در اثناء شمشیر به گردن آن صورت نواخت، چون روز چهلم شد فتحعلی شاه به سلام عام نشست دید اثری از سر سردار روس نشد اوقاتش تلخ شده فراشی را به سراغ میرزا محمد فرستاد که او را حاضر سازد، میرزا محمد از ختم بیرون آمد و حیوانی خورد و در رفتن به نزد سلطان مسامحه و سستی کرد تا اینکه سلطان دو سه فراش پشت سر هم به سراغ او فرستاد، میرزا با تأنی روانه دربار شاهی شد و چنان رفت که وقتی وارد بر مجلس فتحعلی شاه شد، سر سلطان روس نیز در همان ساعت در حضور شاه حاضر شد و بیان کردند که در لنکران حکمران آنجا در زمان محاصره سردار روس را به گوشه میدان خواست که تنها با یکدیگر در امر اصلاح مذاکره کنند، سردار روس با یک نفر و آن حاکم با یک نفر به هم رسیدند و آن حاکم فوراً طپانچه خود را برآورد و سردار روس را با گلوله کشت و سرش را جدا کرد و لشکرش نیز فرار کردند آن وقت سر سردار روس را برای فتحعلی شاه آوردند شاه بسیار تعجب کرده میرزا محمد گفت: من به عهدم وفا کردم و اکنون نوبت شما است که به عهد خود وفا کنید.
شاه با امنای دولت در این خصوص مشورت کرد اعیان دولت گفتند: مذهب مجتهدین مذهبی است که از زمان ائمه علیهم السلام بر حق بوده است و مذهب اخباری مذهبی نادر و ضعیف است. و مردم را نمی شود از مذهب خود برگرداند و این سبب اختلال دولت و سلطنت است. مصلحت آنست که به میرزا محمد خرجی داده و او را روانه عتبات عالیات کنید چون ماندن او در ایران خطرناک است چون ممکن است همان کاری که درباره سلطان روس کرد، درباره شما نماید.
پس شاه میرزا را خواست و از او دلجوئی زیاد کرد و او را راضی کرد که با خرج شاه به عتبات رفته و در آنجا اقامت نماید بدین وسیله شر او را از سر خود کندند.(1045)

...................) Anotates (.................
1) با وجودی که می دانیم همه اینان بخصوص شاه سلطان حسین از کثیف ترین و بی عرضه ترین شاهان بوده اند

2) آیة الله منتظری و آیة الله طالقانی و حجت الاسلام لاهوتی و حجت الاسلام هاشمی و..
3) شهیدی دیگر از روحانیت، آیت الله مصطفی خمینی ص 54 - 31. سخنرانی به مناسبت شهادت آیت الله مصطفی خمینی (رحمه الله).
4) ربیع الابرار، ج 3، ص 589.
5) سوره یوسف: آیه 3.
6) اختیار معرفة الرجال، ص 214. جامع الروات، ج 1، ص 353. تنقیح المقال ج 2، ص 12. منتهی المقال ص 144.
7) سفینة البحار ج 2، ص 641.
8) نور علم، دوره پنجم شماره اول، 49 ص 53 - 52.
9) نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 136.
10) سفینه ص 700.
11) منیة المرید، ص 9.
12) سفینه ج 1 ص 556، زمن.
13) نور الحقیقه، ص 103.
14) انسان کامل شهید مطهری، ص 252 - 251.
15) نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 136.
16) سفینه ص 700.
17) منیة المرید، ص 9.
18) سفینه ج 1 ص 556، زمن.
19) نور الحقیقه، ص 103.
20) انسان کامل شهید مطهری، ص 252 - 251.
21) نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 136.
22) سفینه ص 700.
23) منیة المرید، ص 9.
24) سفینه ج 1 ص 556، زمن.
25) نور الحقیقه، ص 103.
26) انسان کامل شهید مطهری، ص 252 - 251.
27) نور الحقیقه، ص 65.
28) مستدرک حاکم ج 1، ص 210.
29) گوهرهای تابناک نوشته آیت الله سید مهدی لاجوردی، ص 10.
30) سوره اسراء آیه 85.
31) نور الحقیقه ص 98.
32) نور الحقیقة، والد شیخ بها ص 69.
33) نور الحقیقه، ص 65.
34) مستدرک حاکم ج 1، ص 210.
35) گوهرهای تابناک نوشته آیت الله سید مهدی لاجوردی، ص 10.
36) سوره اسراء آیه 85.
37) نور الحقیقه ص 98.
38) نور الحقیقة، والد شیخ بها ص 69.
39) مشکوة الانوار صفحه 135 و 136.
40) بحار ج 1 ص 67، به نقل از بزرگسال و جوان ج 2 ص 372.
41) آدرس فوق نقل از بحار ج 17 ص 208.
42) مشکوة الانوار صفحه 135 و 136.
43) بحار ج 1 ص 67، به نقل از بزرگسال و جوان ج 2 ص 372.
44) آدرس فوق نقل از بحار ج 17 ص 208.
45) نشان از بی نشانها ص 215 نوشته علی مقدادی به نقل از والدش عالم و عارف کامل شیخ حسنعلی اصفهانی.
46) آدرس فوق ص 215.
47) نشان از بی نشانها ص 215 نوشته علی مقدادی به نقل از والدش عالم و عارف کامل شیخ حسنعلی اصفهانی.

48) آدرس فوق ص 215.
49) نشان از بی نشانها ص 215 نوشته علی مقدادی به نقل از والدش عالم و عارف کامل شیخ حسنعلی اصفهانی.
50) آدرس فوق ص 215.
51) تفسیر برهان ج 2 ص 6.
52) تفسیر برهان ج 2 ص 6.
53) تفسیر برهان ج 2 ص 6.
54) تفسیر برهان ج 2 ص 6.
55) امل الامل ج 1 ص 193.
56) اقتباس از مفاخر اسلام ج سوم نوشته علی دوانی.
57) امل الامل ج 1 ص 193.
58) اقتباس از مفاخر اسلام ج سوم نوشته علی دوانی.
59) خیرات حسان نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه ص 17.
60) سفینةالبحار، ج 1 ص 49.
61) سفینةالبحار، ج 1 ص 49.
62) سفینةالبحار، ج 1 ص 49.
63) سفینةالبحار، ج 1 ص 49.
64) کنز، کراجکی، ص 147.
65) کنز، کراجکی، ص 147.
66) کنز، کراجکی، ص 147.
67) لغت نامه دهخدا، کلمه زاهد.
68) لغت نامه دهخدا، کلمه زاهد.
69) بستان السیاحة ص 362.
70) غررالحکم.
71) نهج البلاغه، ص 1116.
72) اصول کافی 1/43.
73) همان کتاب ص 207.
74) تحف العقول ص 105.
75) نهج البلاغه.
76) بستان السیاحة ص 362.
77) غررالحکم.
78) نهج البلاغه، ص 1116.
79) اصول کافی 1/43.
80) همان کتاب ص 207.
81) تحف العقول ص 105.
82) نهج البلاغه.
83) بهجة الامال ج 4 ص 47.
84) کشکول شیخ بها ج 2 ص 283.
85) آدرس فوق ص 294.
86) بهجة الامال ج 4 ص 47.
87) کشکول شیخ بها ج 2 ص 283.
88) آدرس فوق ص 294.
89) بهجة الامال ج 4 ص 47.
90) کشکول شیخ بها ج 2 ص 283.
91) آدرس فوق ص 294.
92) بهجة الامال ج 4 ص 47.
93) کشکول شیخ بها ج 2 ص 283.
94) آدرس فوق ص 294.
95) اسلام آئین همبستگی ترجمه بی آزار شیرازی ص 155.
96) اسلام آئین همبستگی ترجمه بی آزار شیرازی ص 155.
97) رجال علیاری ج 2 ص 97.
98) رجال علیاری ج 2 ص 97.
99) رجال علیاری ج 2 ص 97.
100) قصص العلماء ص 348.
101) قصص العلماء ص 348.
102) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن ناصر اسلامی ص 184.
103) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن ناصر اسلامی ص 184.
104) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن ناصر اسلامی ص 184.
105) مجالس المؤمنین ج 1 ص 332.
106) مجالس المؤمنین ج 1 ص 332.
107) مجالس المؤمنین ج 1 ص 332.
108) گفتار وعاظ ج 2 ص 182182، سخنرانی شیخ جعفر شوشتری.
109) گفتار وعاظ ج 2 ص 182182، سخنرانی شیخ جعفر شوشتری.
110) گفتار وعاظ ج 2 ص 182182، سخنرانی شیخ جعفر شوشتری.
111) رجوع کنید به تفسیر نور الثقلین ج 4، ص 333 - 329.
112) رجوع کنید به تفسیر نور الثقلین ج 4، ص 333 - 329.
113) رجوع کنید به تفسیر نور الثقلین ج 4، ص 333 - 329.
114) غررالحکم ج 2 ص 500.
115) همان مدرک ج 1 ص 252.
116) غررالحکم ج 2 ص 500.
117) همان مدرک ج 1 ص 252.
118) هویت صنفی روحانی بقلم محمدرضا حکیمی ص 31.
119) هویت صنفی روحانی بقلم محمدرضا حکیمی ص 31.
120) سیاست و اقتصاد عصر صفوی نوشته باستانی پاریزی ص 252 - 242.
121) سیاست و اقتصاد عصر صفوی نوشته باستانی پاریزی ص 252 - 242.
122) معجزات و کرامات سید هادی حسینی خراسانی ص 70 تا 75.
123) معجزات و کرامات سید هادی حسینی خراسانی ص 70 تا 75.
124) معجزات و کرامات سید هادی حسینی خراسانی ص 70 تا 75.
125) معجزات و کرامات سید هادی حسینی خراسانی ص 70 تا 75.
126) معجزات و کرامات ص 84.
127) معجزات و کرامات ص 84.
128) معجزات و کرامات ص 84.
129) معجزات و کرامات ص 16 - 15.
130) معجزات و کرامات ص 16 - 15.
131) معجزات و کرامات ص 5 - 4.
132) معجزات و کرامات ص 5 - 4.
133) معجزات و کرامات ص 5 - 4.
134) کوکب نیر نوشته عبدالرسول نیر شیرازی ص 156.
135) در بیت اول انگشت دوم به معنی ذغال است.
136) کوکب نیر نوشته عبدالرسول نیر شیرازی ص 156.
137) در بیت اول انگشت دوم به معنی ذغال است.
138) رمز پیروزی مردان بزرگ به نقل حکایت ها و لطیفه ها ج 2 ص 20.
139) رمز پیروزی مردان بزرگ به نقل حکایت ها و لطیفه ها ج 2 ص 20.
140) رمز پیروزی مردان بزرگ به نقل حکایت ها و لطیفه ها ج 2 ص 20.
141) رمز پیروزی مردان بزرگ به نقل حکایت ها و لطیفه ها ج 2 ص 20.
142) مجله نور علم، دوره چهارم شماره چهارم.
143) مجله نور علم یادنامه بیستمین سال درگذشت علامه شعرانی شماره 50 - 51. ص 93.
144) مجله نور علم یادنامه بیستمین سال درگذشت علامه شعرانی شماره 50 - 51. ص 93.
145) مجله نور علم یادنامه بیستمین سال درگذشت علامه شعرانی شماره 50 - 51. ص 93.
146) روزنامه جهموری اسلامی دوشنبه 21/10/1371 به نقل از مجله نور علم آدرس فوق پاورقی ص 105.
147) روزنامه جهموری اسلامی دوشنبه 21/10/1371 به نقل از مجله نور علم آدرس فوق پاورقی ص 105.
148) کافی ج 5 ص 85.
149) بنقل از گفتار وعاظ ج 1 ص 342 سخنرانی رضا گلسرخی.
150) کافی ج 5 ص 85.
151) بنقل از گفتار وعاظ ج 1 ص 342 سخنرانی رضا گلسرخی.
152) کافی ج 5 ص 85.
153) بنقل از گفتار وعاظ ج 1 ص 342 سخنرانی رضا گلسرخی.
154) اقتباس و تلخیصی از قصص العلما ص 443 - 437.
155) اقتباس و تلخیصی از قصص العلما ص 443 - 437.
156) اقتباس و تلخیصی از قصص العلما ص 443 - 437.
157) اقتباس و تلخیصی از قصص العلما ص 443 - 437.
158) مجله نور علم دوره چهارم شماره 39 ص 49.
159) مجله نور علم دوره چهارم شماره 39 ص 49.
160) مجله نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم 44 - 43.
161) همان آدرس ص 80.
162) مجله نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم 44 - 43.
163) همان آدرس ص 80.
164) مصاحبه آیت الله اراکی در مجله حوزه شماره 12.
165) مصاحبه آیت الله اراکی در مجله حوزه شماره 12.
166) مصاحبه آیت الله اراکی در مجله حوزه شماره 12.
167) یکصد داستان آیت الله سید محمد شیرازی ص 49.
168) یکصد داستان آیت الله سید محمد شیرازی ص 49.
169) مجله نور علم دوره چهارم، شماره دوم ص 38.
170) مجله نور علم دوره چهارم، شماره دوم ص 38.
171) مجله حوزه، شماره پنجم سال نهم.
172) مجله حوزه، مهر و آبان 1371، مصاحبه با آیت الله شیخ حیدر علی محقق.
173) مجله حوزه، مهر و آبان 1371، مصاحبه با آیت الله شیخ حیدر علی محقق.
174) مجله حوزه، مهر و آبان 1371.
175) مجله حوزه، مهر و آبان 1371.
176) مجله حوزه، مهر و آبان 1371.
177) مجله نور علم، دوره سوم، شماره 4، ص 97.
178) مجله نور علم، دوره سوم، شماره 4، ص 97.
179) مجله نور علم، دوره سوم، شماره مسلسل 4، ص 108.
180) مجله نور علم، دوره سوم، شماره مسلسل 4، ص 108.
181) مجله نور علم، دوره سوم، شماره مسلسل 4، ص 108.
182) نور الحقیقة، ص 70.
183) نور الحقیقة، ص 70.
184) یکصد داستان، ص 32.
185) یکصد داستان، ص 32.
186) یکصد داستان، ص 17.
187) یکصد داستان، ص 17.
188) یکصد داستان، ص 18.
189) همان مدرک، ص 18.
190) یکصد داستان، ص 18.
191) همان مدرک، ص 18.
192) بهجة الامال علیاری، ج 4، ص 47.
193) بهجة الامال علیاری، ج 4، ص 47.
194) مقدمه دیوان حکیم به قلم مرتضی مدرسی.
195) ابن ابی الحدید جلد 18، صفحه 366.
196) مقدمه دیوان حکیم به قلم مرتضی مدرسی.
197) ابن ابی الحدید جلد 18، صفحه 366.
198) کتاب ایمان آیت الله شهید دستغیب ص 20.
199) کتاب ایمان آیت الله شهید دستغیب ص 20.
200) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری به قلم شیخ مرتضی انصاری ص 69.
201) آدرس فوق، ص 52.
202) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری به قلم شیخ مرتضی انصاری ص 87.
203) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری به قلم شیخ مرتضی انصاری ص 69.
204) آدرس فوق، ص 52.
205) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری به قلم شیخ مرتضی انصاری ص 87.
206) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری به قلم شیخ مرتضی انصاری ص 69.
207) آدرس فوق، ص 52.
208) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری به قلم شیخ مرتضی انصاری ص 87.
209) زندگانی شیخ انصاری، ص 271.
210) زندگانی شیخ انصاری، ص 271.
211) زندگانی شیخ انصاری، ص 311.
212) زندگانی شیخ انصاری، ص 311.
213) زندگانی شیخ انصاری، ص 311.
214) بهج البلاغه: 3/170 بنقل از اعلام الامامیه ص 67 نوشته سید احمد حسینی،
215) مجمع البحرین، عقل.
216) مجمع البحرین، عقل.
217) فوائد الرضویه ص 66.
218) کلمات قصار امیرالمؤمنین ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی.
219) کلمات قصار علی(ع) ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی کلمه 366.
220) منتخب الدعاء، محمد باقر شریعتی ص 222.
221) هزار حدیث استاد محمد تقی فلسفی، انتشارات اهلبیت قم ص 154. به نقل از محجة البیضاء، جلد 4 صفحه 109.
222) مستدرک ج 2 ص 310.
223) غررالحکم 645.
224) بهج البلاغه: 3/170 بنقل از اعلام الامامیه ص 67 نوشته سید احمد حسینی،
225) مجمع البحرین، عقل.
226) مجمع البحرین، عقل.
227) فوائد الرضویه ص 66.
228) کلمات قصار امیرالمؤمنین ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی.
229) کلمات قصار علی(ع) ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی کلمه 366.
230) منتخب الدعاء، محمد باقر شریعتی ص 222.
231) هزار حدیث استاد محمد تقی فلسفی، انتشارات اهلبیت قم ص 154. به نقل از محجة البیضاء، جلد 4 صفحه 109.
232) مستدرک ج 2 ص 310.
233) غررالحکم 645.
234) بهج البلاغه: 3/170 بنقل از اعلام الامامیه ص 67 نوشته سید احمد حسینی،
235) مجمع البحرین، عقل.
236) مجمع البحرین، عقل.
237) فوائد الرضویه ص 66.
238) کلمات قصار امیرالمؤمنین ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی.
239) کلمات قصار علی(ع) ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی کلمه 366.
240) منتخب الدعاء، محمد باقر شریعتی ص 222.
241) هزار حدیث استاد محمد تقی فلسفی، انتشارات اهلبیت قم ص 154. به نقل از محجة البیضاء، جلد 4 صفحه 109.
242) مستدرک ج 2 ص 310.
243) غررالحکم 645.
244) الغدیر، ج 4 ص 328.
245) الغدیر، ج 4 ص 328.
246) الغدیر، ج 4 ص 328.
247) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 86.
248) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 86.
249) بهجة المقال ج 5 ص 219.
250) بهجة المقال ج 5 ص 219.
251) بهجة المقال ج 5 ص 219.
252) مجله حوزه ص 359 به نقل از شرح زندگی آیت الله بروجردی به قلم سید اسماعیل علوی طباطبائی در آخر رساله.
253) مجله حوزه ص 359 به نقل از شرح زندگی آیت الله بروجردی به قلم سید اسماعیل علوی طباطبائی در آخر رساله.
254) مجله حوزه ص 359 به نقل از شرح زندگی آیت الله بروجردی به قلم سید اسماعیل علوی طباطبائی در آخر رساله.
255) مجله حوزه ص 359 به نقل از شرح زندگی آیت الله بروجردی به قلم سید اسماعیل علوی طباطبائی در آخر رساله.
256) یکصد داستان ص 37.
257) یکصد داستان ص 37.
258) یکصد داستان ص 37.
259) یکصد داستان ص 64.
260) یکصد داستان ص 64.
261) یکصد داستان ص 64.
262) زندگانی شیخ انصاری نوشته مرتضی انصاری ص 79.
263) زندگانی شیخ انصاری نوشته مرتضی انصاری ص 79.
264) آدرس فوق ص 139.
265) آدرس فوق ص 139.
266) نجوم السماء ترجمه آیت الله نجفی مرعشی، قم ص 246.
267) نجوم السماء ترجمه آیت الله نجفی مرعشی، قم ص 246.
268) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 359 نوشته باباصفری.
269) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 359 نوشته باباصفری.
270) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 359 نوشته باباصفری.
271) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 359 پاورقی نوشته بابا صفری.
272) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 359 پاورقی نوشته بابا صفری.
273) مجله نور علم دوره 4 شماره 6 ص 60 - 59.
274) نقباء البشر ج 1 ص 358 - 359.
275) نقباء البشر ج 1 ص 359.
276) تاریخ روابط ایران و عراق، مرتضی مدرسی، تهران کتابفروشی فروغی 1351.
277) اقتباس از مجله نور علم به آدرس فوق و ص 59 - 60 - 65.
278) آدرس فوق.
279) مجله نور علم دوره 4 شماره 6 ص 60 - 59.
280) نقباء البشر ج 1 ص 358 - 359.
281) نقباء البشر ج 1 ص 359.
282) تاریخ روابط ایران و عراق، مرتضی مدرسی، تهران کتابفروشی فروغی 1351.
283) اقتباس از مجله نور علم به آدرس فوق و ص 59 - 60 - 65.
284) آدرس فوق.
285) مفاخر اسلام علی دوانی 223 - 220 نقل از رجال کشی و تحفة الاحباب محدث قمی.
286) مفاخر اسلام علی دوانی 223 - 220 نقل از رجال کشی و تحفة الاحباب محدث قمی.
287) الکنی و الالقاب ج 2 ص 146.
288) الکنی و الالقاب ج 2 ص 146.
289) یکصد داستان ص 15 نوشته آیت الله سید محمد شیرازی.
290) یکصد داستان ص 15 نوشته آیت الله سید محمد شیرازی.
291) بهار نیکوکاران ص 140.
292) تاریخ حکماء و عرفان متأخر بر صدرالمتألهین / 35 - 40 به نقل از فرزانگان ص 293.
293) تاریخ حکماء و عرفان متأخر بر صدرالمتألهین / 35 - 40 به نقل از فرزانگان ص 293.
294) تاریخ حکماء و عرفان متأخر بر صدرالمتألهین / 35 - 40 به نقل از فرزانگان ص 293.
295) مدرک سابق ص 285.
296) مدرک سابق ص 285.
297) مدرک سابق ص 285.
298) سیمای بزرگان ص 278.
299) سیمای بزرگان ص 278.
300) سیمای بزرگان ص 291.
301) سیمای بزرگان بقلم مدرسی ص 272.
302) سیمای بزرگان بقلم مدرسی ص 272.
303) سیمای بزرگان ص 282.
304) سیمای بزرگان ص 282.
305) سیمای بزرگان ص 278.
306) سیمای بزرگان ص 278.
307) نشان از بی نشانها ص 396.
308) نشان از بی نشانها ص 395.
309) نشان از بی نشانها ص 396.
310) نشان از بی نشانها ص 395.
311) نشان از بی نشانها ص 396.
312) نشان از بی نشانها ص 395.
313) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 66.
314) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 66.
315) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 73.
316) همان مدرک ص 75.
317) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 73.
318) همان مدرک ص 75.
319) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 73.
320) همان مدرک ص 75.
321) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 77.
322) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 83.
323) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 83.
324) پیام انقلاب شماره 123، 19 آبان 1363.
325) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 70.
326) پیام انقلاب شماره 123، 19 آبان 1363.
327) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 70.
328) پیام انقلاب شماره 123، 19 آبان 1363.
329) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 70.
330) پیام انقلاب شماره 123، 19 آبان 1363.
331) مجله نور علم دوره سوم شماره نهم ص 70.
332) غررالحکم ج 1 ص 361 ح 55.
333) نقباء البشر ج 1 ص 324.
334) غررالحکم ج 1 ص 24 ح 713.
335) آلاء الرحمن خاتمه جلد اول.
336) تاریخ روابط اجتماعی ایران و عراق ص 33.
337) ماضی النجف و حاضرها ج 2 ص 62.
338) تاریخ روابط اجتماعی ایران و عراق ص 322 - 323. نقل از مجله نور علم دوره چهارم شماره پنجم ص 69.
339) غررالحکم ج 1 ص 361 ح 55.
340) نقباء البشر ج 1 ص 324.
341) غررالحکم ج 1 ص 24 ح 713.
342) آلاء الرحمن خاتمه جلد اول.
343) تاریخ روابط اجتماعی ایران و عراق ص 33.
344) ماضی النجف و حاضرها ج 2 ص 62.
345) تاریخ روابط اجتماعی ایران و عراق ص 322 - 323. نقل از مجله نور علم دوره چهارم شماره پنجم ص 69.
346) گفتار وعاظ ج 2 ص 113 سخنرانی سید یحیی یزدی.
347) غررالحکم فصل 59.
348) همان مدرک فصل 61.
349) گفتار وعاظ ج 2 ص 113 سخنرانی سید یحیی یزدی.
350) غررالحکم فصل 59.
351) همان مدرک فصل 61.
352) قصص العلماء ص 144.
353) قصص العلماء ص 144.
354) محجة البیضاء ج 1 ص 140.
355) محجة البیضاء ج 1 ص 140.
356) محجة البیضاء ج 1 ص 140.
357) مجله نور علم دوره پنجم شماره اول ص 49.
358) مجله نور علم دوره پنجم شماره اول ص 49.
359) مجله نور علم دوره پنجم شماره اول ص 49.
360) مجله نور علم دوره پنجم شماره اول ص 49.
361) مجله نور علم دوره پنجم شماره اول ص 49.
362) تحلیلی از اخلاق مبارزه بقلم ابوالفضل شکوری ص 30.
363) تحف العقول ص 221، الحیاة ج 1 ص 298 چاپ اول.
364) تحلیلی از اخلاق مبارزه بقلم ابوالفضل شکوری ص 30.
365) تحف العقول ص 221، الحیاة ج 1 ص 298 چاپ اول.
366) تحلیلی از اخلاق مبارزه بقلم ابوالفضل شکوری ص 30.
367) تحف العقول ص 221، الحیاة ج 1 ص 298 چاپ اول.
368) دیوان حکیم سبزواری ص 19.
369) دیوان حکیم سبزواری ص 19.
370) منازل الاخرة ص 27.
371) منازل الاخرة ص 27.
372) اطلاعات شماره 17553، اسفند 63 ص 3.
373) اطلاعات شماره 17553، اسفند 63 ص 3.
374) اطلاعات شماره 17553، اسفند 63 ص 3.
375) مجله نور علم دوره سوم شماره 11.
376) منتهی الامال ج 2 ص 280.
377) منتهی الامال ج 2 ص 280.
378) منتهی الامال ج 2 ص 280.
379) منتهی الامال ج 2 ص 280.
380) مجله حوزه ماه مهر و آبان 1371.
381) مجله حوزه ماه مهر و آبان 1371.
382) مجله حوزه ماه مهر و آبان 1371.
383) بهجة الامال علیاری ج 5 ص 548.
384) بهجة الامال علیاری ج 5 ص 548.
385) مفاخر اسلام ج 3 ص 278.
386) مفاخر اسلام ج 3 ص 278.
387) حاج شیخ عباس قمی مرد تقوا ص 56 - 51.
388) حاج شیخ عباس قمی مرد تقوا ص 56 - 51.
389) حاج شیخ عباس قمی مرد تقوا ص 56 - 51.
390) نشان از بی نشانها ص 23.
391) نشان از بی نشانها ص 23.
392) نشان از بی نشانها ص 23.
393) نشان از بی نشانها ص 25.
394) نشان از بی نشانها ص 25.
395) نشان از بی نشانها ص 25.
396) نشان از بی نشانها ص 25.
397) نشان از بی نشانها ص 22.
398) نشان از بی نشانها ص 22.
399) یکصد داستان آیت الله سید محمد شیرازی، ص 27.
400) یکصد داستان آیت الله سید محمد شیرازی، ص 27.
401) مجله نور علم، دوره سوم شماره 7، ص 108.
402) مجله نور علم، دوره سوم شماره 7، ص 108.
403) مجله نور علم، دوره سوم شماره 7، ص 108.
404) مجله نور علم، دوره سوم شماره 7.
405) مجله پاسدار اسلام، شماره 13.
406) مجله نور علم، دوره سوم شماره 7.
407) مجله پاسدار اسلام، شماره 13.
408) مجله نور علم، دوره سوم شماره 7.
409) مجله پاسدار اسلام، شماره 13.
410) سرگذشتهای ویژه امام خمینی، ج 5/66.
411) اطلاعات هفتگی شماره 2449 چهارشنبه 31 خرداد 1348، ص 6.
412) سرگذشتهای ویژه امام خمینی، ج 5/66.
413) اطلاعات هفتگی شماره 2449 چهارشنبه 31 خرداد 1348، ص 6.
414) سرگذشتهای ویژه امام خمینی، ج 5/66.
415) اطلاعات هفتگی شماره 2449 چهارشنبه 31 خرداد 1348، ص 6.
416) زندگینامه شهید صدر.
417) زندگینامه شهید صدر.
418) زندگینامه شهید صدر.
419) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص 89.
420) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص 89.
421) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص 89.
422) زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص 89.
423) روضات الجنات، به نقل داستانهائی از زندگی علما، ص 72.
424) روضات الجنات، به نقل داستانهائی از زندگی علما، ص 72.
425) روضات الجنات، به نقل داستانهائی از زندگی علما، ص 72.
426) ارمغان رمضان، سید شمس الدین هیدجی، ص 54.
427) ارمغان رمضان، سید شمس الدین هیدجی، ص 54.
428) ارمغان رمضان، سید شمس الدین هیدجی، ص 54.
429) بزرگان رامسر به قلم محمد سمامی حائری، ص 105 - 106.
430) بزرگان رامسر به قلم محمد سمامی حائری، ص 105 - 106.
431) فوائد الرضویه، ص 302.
432) فوائد الرضویه، ص 302.
433) فوائد الرضویه، ص 302.
434) طرفه ها به نقل از حکایتها و لطیفه ها ج 2، ص 78.
435) طرفه ها به نقل از حکایتها و لطیفه ها ج 2، ص 78.
436) مقتل خوارزمی به نقل از حکایتها و لطیفه ها ج 2، ص 68.
437) مقتل خوارزمی به نقل از حکایتها و لطیفه ها ج 2، ص 68.
438) مقتل خوارزمی به نقل از حکایتها و لطیفه ها ج 2، ص 68.
439) پاورقی ترجمه مسکن الفوائد شهید ثانی ص 297.
440) پاورقی ترجمه مسکن الفوائد شهید ثانی ص 297.
441) ناقل داستان حجةالاسلام و المسلمین آقا سعید اشراقی.
442) ناقل داستان حجةالاسلام و المسلمین آقا سعید اشراقی.
443) ناقل داستان حجةالاسلام و المسلمین آقا سعید اشراقی.
444) داستانهائی از زندگی علما نوشته محمد تقی صرفی، ص 105.
445) داستانهائی از زندگی علما نوشته محمد تقی صرفی، ص 105.
446) داستانهائی از زندگی علما، ص 109.
447) داستانهائی از زندگی علما، ص 109.
448) داستانهائی از زندگی علما، ص 109.
449) اقتباس از مجله حوزه، آذر و دی ماه 1371.
450) اقتباس از مجله حوزه، آذر و دی ماه 1371.
451) اقتباس از مجله حوزه، آذر و دی ماه 1371.
452) اختصاص مفید، ص 261.
453) کنزالعمال حدیث 43588.
454) منتهی الامال ج 2 ص 324.
455) اختصاص مفید، ص 261.
456) کنزالعمال حدیث 43588.
457) منتهی الامال ج 2 ص 324.
458) بهجة الامال ج 4 ص 45.
459) بهجة الامال ج 4 ص 45.
460) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن ناصر الاسلامی ص 15.
461) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن ناصر الاسلامی ص 15.
462) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن ناصر الاسلامی ص 17.
463) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن ناصر الاسلامی ص 17.
464) حیات الحیوان دمیری، ج 1 ص 191.
465) شجره طوبی ص 49.
466) شجره طوبی ص 50.
467) شجره طوبی ص 49.
468) رجال نجاشی ص 279، مفاخر اسلام ج 2 ص 405.
469) قصص العلماء ص 130.
470) سوره نمل آیه 17.
471) مجله نور علم، دوره دوم شماره 12، ص 85.
472) قصص العماء، ص 145.
473) سفرنامه بنجامین ترجمه محمد حسین کردبچه ص 332 به نقل مجله نور علم، دوره 4 شماره 2، ص 122.
474) تاریخ ایران ج 2 ص 546.
475) همان مدرک به نقل از مجله نور علم دوره چهارم، شماره دوم، 38 ص 118 - 119.
476) روضات الجنات، ج 1 ص 4.
477) نقل از مقدمه کتاب لطائف الغیبیه تألیف امیر سید احمد عاملی ص 21 و 22.
478) نقل از اعیان الشیعه ج 5 ص 304 چاپ جدید ده جلدی.
479) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 101 - 102.
480) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 102.
481) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 108.
482) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 130.
483) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 131.
484) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 133.
485) آنگاه هدایت شدم نوشته سید محمد تیجانی سماوی ترجمه سید محمد جواد مهری، ص 99.
486) نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 3/5.
487) مجله نور علم، دوره سوم شماره 3.
488) مجله نور علم، دوره سوم شماره 3 ص 114.
489) دکتر وبیر، ص 39.
490) بیدارگران اقالیم قبله ص 204.
491) تاریخ روابط اجتماعی ایران و عراق ص 321.
492) مجله نور علم، دوره چهارم، شماره پنجم 41، ص 63 - 64.
493) شهداء الفضیله علامه امینی، ص 110.
494) حیات الحیوان دمیری، ج 1 ص 191.
495) شجره طوبی ص 49.
496) شجره طوبی ص 50.
497) شجره طوبی ص 49.
498) رجال نجاشی ص 279، مفاخر اسلام ج 2 ص 405.
499) قصص العلماء ص 130.
500) سوره نمل آیه 17.
501) مجله نور علم، دوره دوم شماره 12، ص 85.
502) قصص العماء، ص 145.
503) سفرنامه بنجامین ترجمه محمد حسین کردبچه ص 332 به نقل مجله نور علم، دوره 4 شماره 2، ص 122.
504) تاریخ ایران ج 2 ص 546.
505) همان مدرک به نقل از مجله نور علم دوره چهارم، شماره دوم، 38 ص 118 - 119.
506) روضات الجنات، ج 1 ص 4.
507) نقل از مقدمه کتاب لطائف الغیبیه تألیف امیر سید احمد عاملی ص 21 و 22.
508) نقل از اعیان الشیعه ج 5 ص 304 چاپ جدید ده جلدی.
509) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 101 - 102.
510) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 102.
511) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 108.
512) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 130.
513) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 131.
514) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 133.
515) آنگاه هدایت شدم نوشته سید محمد تیجانی سماوی ترجمه سید محمد جواد مهری، ص 99.
516) نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 3/5.
517) مجله نور علم، دوره سوم شماره 3.
518) مجله نور علم، دوره سوم شماره 3 ص 114.
519) دکتر وبیر، ص 39.
520) بیدارگران اقالیم قبله ص 204.
521) تاریخ روابط اجتماعی ایران و عراق ص 321.
522) مجله نور علم، دوره چهارم، شماره پنجم 41، ص 63 - 64.
523) شهداء الفضیله علامه امینی، ص 110.
524) حیات الحیوان دمیری، ج 1 ص 191.
525) شجره طوبی ص 49.
526) شجره طوبی ص 50.
527) شجره طوبی ص 49.
528) رجال نجاشی ص 279، مفاخر اسلام ج 2 ص 405.
529) قصص العلماء ص 130.
530) سوره نمل آیه 17.
531) مجله نور علم، دوره دوم شماره 12، ص 85.
532) قصص العماء، ص 145.
533) سفرنامه بنجامین ترجمه محمد حسین کردبچه ص 332 به نقل مجله نور علم، دوره 4 شماره 2، ص 122.
534) تاریخ ایران ج 2 ص 546.
535) همان مدرک به نقل از مجله نور علم دوره چهارم، شماره دوم، 38 ص 118 - 119.
536) روضات الجنات، ج 1 ص 4.
537) نقل از مقدمه کتاب لطائف الغیبیه تألیف امیر سید احمد عاملی ص 21 و 22.
538) نقل از اعیان الشیعه ج 5 ص 304 چاپ جدید ده جلدی.
539) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 101 - 102.
540) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 102.
541) مجله نور علم، دوره سوم شماره سوم، ص 108.
542) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 130.
543) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 131.
544) مجله نور علم، دوره سوم، شماره هشت، ص 133.
545) آنگاه هدایت شدم نوشته سید محمد تیجانی سماوی ترجمه سید محمد جواد مهری، ص 99.
546) نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 3/5.
547) مجله نور علم، دوره سوم شماره 3.
548) مجله نور علم، دوره سوم شماره 3 ص 114.
549) دکتر وبیر، ص 39.
550) بیدارگران اقالیم قبله ص 204.
551) تاریخ روابط اجتماعی ایران و عراق ص 321.
552) مجله نور علم، دوره چهارم، شماره پنجم 41، ص 63 - 64.
553) شهداء الفضیله علامه امینی، ص 110.
554) ریحانة الادب، ج 5 ص 247.
555) ریحانة الادب، ج 5 ص 247.
556) قصص العلماء ص 191.
557) قصص العلماء ص 191.
558) قصص العلماء ص 191.
559) مفاخر اسلام، به قلم علی دوانی، ج 4 ص 343 - 344.
560) مفاخر اسلام، ج 4، ص 348.
561) مفاخر اسلام، به قلم علی دوانی، ج 4 ص 343 - 344.
562) مفاخر اسلام، ج 4، ص 348.
563) دارالتقریب آئین همبستگی، ترجمه بی آزار شیرازی، ص 70.
564) دارالتقریب آئین همبستگی، ترجمه بی آزار شیرازی، ص 70.
565) اسلام آئین همبستگی، ترجمه عبدالکریم بی آزار شیرازی، ص 27.
566) کتاب نبوت نوشته مرحوم دستغیب ص 169.
567) کتاب نبوت نوشته مرحوم دستغیب ص 169.
568) کتاب نبوت نوشته مرحوم دستغیب ص 169.
569) فوائد الرضویه ص 323.
570) فوائد الرضویه ص 323.
571) فوائد الرضویه ص 323.
572) کیهان فرهنگی سال چهارم آبانماه 66 به نقل از آیت الله پسندیده.
573) کیهان فرهنگی سال چهارم آبانماه 66 به نقل از آیت الله پسندیده.
574) کیهان فرهنگی سال چهارم آبانماه 66 به نقل از آیت الله پسندیده.
575) مجله حوزه 44 - 43 ص 14.
576) مجله حوزه 44 - 43 ص 14.
577) یکصد داستان ص 43.
578) یکصد داستان ص 43.
579) یکصد داستان ص 43.
580) یکصد داستان ص 43.
581) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 44.
582) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 44.
583) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 44.
584) یکصد داستان ص 23.
585) یکصد داستان ص 23.
586) یکصد داستان ص 23.
587) یکصد داستان ص 23.
588) یکصد داستان ص 26.
589) یکصد داستان ص 26.
590) یکصد داستان ص 26.
591) زندگینامه آیت الله کاشانی ص 61.
592) زندگینامه آیت الله کاشانی ص 61.
593) زندگینامه آیت الله کاشانی ص 61.
594) زندگینامه آیت الله کاشانی به قلم سید محمود موسوی ص 18 - 14.
595) زندگینامه آیت الله کاشانی به قلم سید محمود موسوی ص 18 - 14.
596) زندگینامه آیت الله کاشانی به قلم سید محمود موسوی ص 18 - 14.
597) زندگینامه آیت الله کاشانی ص 8.
598) زندگینامه آیت الله کاشانی ص 8.
599) زندگینامه آیت الله کاشانی ص 8.
600) منشور حوزویان - نقل از مجله حوزه شماره پنجم سال نهم ص 1.
601) منشور حوزویان - نقل از مجله حوزه شماره پنجم سال نهم ص 1.
602) کتاب شوخیهای علما، نوشته رحیم زاده صفوی ص 46.
603) کتاب شوخیهای علما، نوشته رحیم زاده صفوی ص 46.
604) رشد فکری در جامعه اسلامی، نوشته سید محمد شیرازی ص 42 - 38.
605) رشد فکری در جامعه اسلامی، نوشته سید محمد شیرازی ص 42 - 38.
606) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 368.
607) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 368.
608) اردبیل در گذرگاه تاریخ ج 3 ص 368.
609) سرگذشت سفر نوشته سید حسن ابطحی جلد اول ص 106 و 107.
610) تاریخ نگارستان شماره 805، ص 501.
611) تاریخ نگارستان شماره 805، ص 501.
612) تاریخ نگارستان، تألیف قاضی احمد بن محمد غفاری متولد 900 متوفی 975.
613) تاریخ نگارستان، تألیف قاضی احمد بن محمد غفاری متولد 900 متوفی 975.
614) تاریخ نگارستان، تألیف قاضی احمد بن محمد غفاری متولد 900 متوفی 975.
615) مسکن الفؤاد شهید ثانی ترجمه حسین جناتی ص 316.
616) مسکن الفؤاد شهید ثانی ترجمه حسین جناتی ص 316.
617) مسکن الفؤاد شهید ثانی ترجمه حسین جناتی ص 316.
618) قصص العلماء ص 382 - 383.
619) قصص العلماء ص 382 - 383.
620) قصص العلماء ص 307.
621) قصص العلماء ص 307.
622) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن، ناصرالاسلامی ص 207 - 208.
623) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن، ناصرالاسلامی ص 207 - 208.
624) بهار نیکوکاران نوشته شیخ عبدالرحمن، ناصرالاسلامی ص 207 - 208.
625) داستان در ناسخ التواریخ جزء 3، هبوط و کتاب محاکمه سقراط، اقتباس گردیده است.
626) داستان در ناسخ التواریخ جزء 3، هبوط و کتاب محاکمه سقراط، اقتباس گردیده است.
627) داستان در ناسخ التواریخ جزء 3، هبوط و کتاب محاکمه سقراط، اقتباس گردیده است.
628) از الاعلام زرکلی - 7 ص 149 به نقل از دهخدا، عزالدین.
629) از الاعلام زرکلی - 7 ص 149 به نقل از دهخدا، عزالدین.
630) از الاعلام زرکلی - 7 ص 149 به نقل از دهخدا، عزالدین.
631) قصص العلماء ص 83.
632) قصص العلماء ص 83.
633) مجله نور علم دوره سوم شماره 9 ص 85.
634) مجله نور علم دوره سوم شماره 9 ص 85.
635) مجله حوزه شماره 19،/22.
636) مجله حوزه شماره 19،/22.
637) شهداء الفضیله ص 248.
638) شهداء الفضیله ص 248.
639) شهداء الفضیله ص 248.
640) شهداء الفضیله ص 286 با تلخیص.
641) شهداء الفضیله ص 286 با تلخیص.
642) فوائد الرضویه ص 81.
643) فوائد الرضویه ص 81.
644) شهداء الفضیله
645) شهداء الفضیله
646) نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم.

647) نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم.

648) معادشناسی ج 1 ص 103.
649) معادشناسی ج 1 ص 103.
650) معادشناسی ج 1 ص 103.
651) دارالسلام عراقی ص 498.
652) دارالسلام عراقی ص 498.
653) دارالسلام عراقی ص 498.
654) زندگانی شیخ انصاری ص 209.
655) زندگانی شیخ انصاری ص 209.
656) فوائد الرضویه ص 204.
657) فوائد الرضویه ص 204.
658) فوائد الرضویه ص 225.
659) فوائد الرضویه پاورقی ص 245.
660) فوائد الرضویه پاورقی ص 245.
661) فوائد الرضویه پاورقی ص 245.
662) فوائد الرضویه ص 295.
663) فوائد الرضویه ص 295.
664) فوائد الرضویه ص 295.
665) فوائد الرضویه ص 295.
666) فوائد الرضویه ص 298.
667) فوائد الرضویه ص 298.
668) فوائد الرضویه ص 339.
669) فوائد الرضویه ص 339.
670) فوائد الرضویه ص 339.
671) تاریخ علمای خراسان ص 89.
672) فوائد الرضویه ص 339.
673) تاریخ علمای خراسان ص 258.
674) تاریخ علمای خراسان ص 258.
675) بزرگان رامسر ص 107.
676) بزرگان رامسر ص 107.
677) زندگی شیخ انصاری ص 206.
678) زندگی شیخ انصاری ص 206.
679) تاریخ علمای خراسان نوشته میرزا عبدالرحمن ص 45.
680) تاریخ علمای خراسان نوشته میرزا عبدالرحمن ص 45.
681) جواهر الکلام 1/5، نقل از مجله مسجد شماره هشتم و نهم 72.
682) جواهر الکلام 1/5، نقل از مجله مسجد شماره هشتم و نهم 72.
683) مجله مسجد شماره هشتم و نهم 1372، برگرفته از سخنان آیت الله خامنه ای در جمع علمای تبریز. 5/5/1372.
684) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
685) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
686) مجله مسجد شماره هشتم و نهم 1372، برگرفته از سخنان آیت الله خامنه ای در جمع علمای تبریز. 5/5/1372.
687) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
688) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
689) مجله مسجد شماره هشتم و نهم 1372، برگرفته از سخنان آیت الله خامنه ای در جمع علمای تبریز. 5/5/1372.
690) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
691) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
692) مجله مسجد شماره هشتم و نهم 1372، برگرفته از سخنان آیت الله خامنه ای در جمع علمای تبریز. 5/5/1372.
693) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
694) سرفرازی روحانیت در نهضت اسلامی.
695) خاطرات حسن اعظام ج 1 ص 254.
696) خاطرات حسن اعظام قدسی ج 1/254.
697) مجله شاهین ص 229.
698) تاریخ پیدایش مشروطیت ص 142.
699) مکتوبات و اعلامیه ها پیرامون شیخ شهید ج 2 ص 362.
700) تاریخ مردوخ ج 2 ص 260.
701) صافی نامه و فیض ایزدی ص 97.
702) تاریخ پیدایش مشروطیت ص 142.
703) اظهارات شمس الدین تندر کیا در مجله شاهین 173.
704) مجله شاهین صفحه 239.
705) مجله مسجد شماره 6 آبان و آذر سال 1372.
706) خاطرات حسن اعظام ج 1 ص 254.
707) خاطرات حسن اعظام قدسی ج 1/254.
708) مجله شاهین ص 229.
709) تاریخ پیدایش مشروطیت ص 142.
710) مکتوبات و اعلامیه ها پیرامون شیخ شهید ج 2 ص 362.
711) تاریخ مردوخ ج 2 ص 260.
712) صافی نامه و فیض ایزدی ص 97.
713) تاریخ پیدایش مشروطیت ص 142.
714) اظهارات شمس الدین تندر کیا در مجله شاهین 173.
715) مجله شاهین صفحه 239.
716) مجله مسجد شماره 6 آبان و آذر سال 1372.
717) خاطرات حسن اعظام ج 1 ص 254.
718) خاطرات حسن اعظام قدسی ج 1/254.
719) مجله شاهین ص 229.
720) تاریخ پیدایش مشروطیت ص 142.
721) مکتوبات و اعلامیه ها پیرامون شیخ شهید ج 2 ص 362.
722) تاریخ مردوخ ج 2 ص 260.
723) صافی نامه و فیض ایزدی ص 97.
724) تاریخ پیدایش مشروطیت ص 142.
725) اظهارات شمس الدین تندر کیا در مجله شاهین 173.
726) مجله شاهین صفحه 239.
727) مجله مسجد شماره 6 آبان و آذر سال 1372.
728) آیه 131، سوره نساء.
729) نشان از بی نشانها ص 27 - 32.
730) آیه 131، سوره نساء.
731) نشان از بی نشانها ص 27 - 32.
732) آیه 131، سوره نساء.
733) نشان از بی نشانها ص 27 - 32.
734) نشان از بی نشانها نوشته علی مقدادی فرزند آن مرحوم ص 33.
735) نشان از بی نشانها نوشته علی مقدادی فرزند آن مرحوم ص 33.
736) نشان از بی نشانها نوشته علی مقدادی فرزند آن مرحوم ص 33.
737) نشان از بی نشانها نوشته علی مقدادی فرزند آن مرحوم ص 33.
738) روح مجرد یادنامه آن مرحوم به قلم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی ص 618.
739) روح مجرد یادنامه آن مرحوم به قلم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی ص 618.
740) شهیدی دیگر از روحانیت ص 17.
741) شهیدی دیگر از روحانیت ص 200.
742) شهیدی دیگر از روحانیت ص 70 و 26.
743) شهیدی دیگر از روحانیت ص 70 و 26.
744) شهیدی دیگر از روحانیت ص 17.
745) شهیدی دیگر از روحانیت ص 200.
746) شهیدی دیگر از روحانیت ص 70 و 26.
747) شهیدی دیگر از روحانیت ص 70 و 26.
748) شهیدی دیگر از روحانیت ص 17.
749) شهیدی دیگر از روحانیت ص 200.
750) شهیدی دیگر از روحانیت ص 70 و 26.
751) شهیدی دیگر از روحانیت ص 70 و 26.
752) قصص / 56.
753) فاطر / 22.
754) سوره نور / 40.
755) مناجات شعبانیه، بحارالانوار ج 91 ص 99.
756) آداب الصلوة امام خمینی ص 168 - 166.
757) قصص / 56.
758) فاطر / 22.
759) سوره نور / 40.
760) مناجات شعبانیه، بحارالانوار ج 91 ص 99.
761) آداب الصلوة امام خمینی ص 168 - 166.
762) معاد ناصر مکارم ص 292.
763) معاد ناصر مکارم ص 292.
764) معاد، ناصر مکارم ص 294.
765) تاریخ نگارستان شماره 792.
766) کتاب معاد، ناصر مکارم 296.
767) گفتار وعاظ ج 1 ص 464.
768) منازل الاخرة محدث قمی ص 37.
769) منازل الاخرة محدث قمی ص 37.
770) منازل الاخرة محدث قمی ص 37.
771) ترجمه نجوم السماء نوشته آیت الله نجفی مرعشی مد ظله ص 121.
772) ترجمه نجوم السماء نوشته آیت الله نجفی مرعشی مد ظله ص 121.
773) ترجمه نجوم السماء نوشته آیت الله نجفی مرعشی مد ظله ص 121.
774) فوائد الرضویه ص 703.
775) کفایة الموحدین ج 2 ص 412.
776) کفایة الموحدین ج 2 ص 412.
777) دارالسلام عراقی ص 318.
778) دارالسلام عراقی ص 318.
779) دارالسلام عراقی ص 318.
780) زندگانی شیخ ص 91.
781) زندگانی شیخ ص 91.
782) زندگانی شیخ ص 100.
783) زندگانی شیخ ص 100.
784) زندگانی شیخ ص 100.
785) زندگانی شیخ انصاری بقلم شیخ مرتضی انصاری ص 94.
786) زندگانی شیخ انصاری بقلم شیخ مرتضی انصاری ص 94.
787) زندگانی شیخ انصاری بقلم شیخ مرتضی انصاری ص 94.
788) معجزات و کرامات نوشته آیت الله سید میرزا هادی حسنی خراسانی ص 2.
789) معجزات و کرامات نوشته آیت الله سید میرزا هادی حسنی خراسانی ص 2.
790) ترجمه نجوم السماء ص 7.
791) ترجمه نجوم السماء ص 7.
792) دارالسلام عراقی ص 329.
793) دارالسلام عراقی ص 329.
794) قصص العلماء تنکابنی ص 123.
795) قصص العلماء تنکابنی ص 123.
796) قصص العلماء تنکابنی ص 123.
797) فوائد الرضویه ص 685.
798) فوائد الرضویه ص 685.
799) فوائد الرضویه ص 685.
800) مجالس المؤمنین ج 2 ص 336.
801) مجالس المؤمنین ج 2 ص 336.
802) مجالس المؤمنین ج 2 ص 336.
803) مجالس المؤمنین ج 2 ص 336.
804) منتخب التواریخ ص 198.
805) منتخب التواریخ ص 198.
806) منتخب التواریخ ص 198.
807) داستانهای شگفت دستغیب شماره 133.
808) داستانهای شگفت دستغیب شماره 133.
809) داستانهای شگفت دستغیب شماره 133.
810) تتمه داستان شماره 133، داستانهای شگفت شهید دستغیب.
811) تتمه داستان شماره 133، داستانهای شگفت شهید دستغیب.
812) معادشناسی ج 1 ص 140.
813) معادشناسی ج 1 ص 140.
814) معادشناسی ج 1 ص 140.
815) معادشناسی ج 1 ص 140.
816) ملاقات با امام زمان نوشته آقای ابطحی ص 178.
817) ملاقات با امام زمان نوشته آقای ابطحی ص 178.
818) الکلام یجر الکلام ج 1 ص 97.
819) الکلام یجر الکلام ج 1 ص 97.
820) الکلام یجر الکلام ج 1 ص 97.
821) تاریخ اردبیل بقلم فخرالدین موسوی ص 62.
822) تاریخ اردبیل بقلم فخرالدین موسوی ص 62.
823) تاریخ اردبیل بقلم فخرالدین موسوی ص 62.
824) تاریخ اردبیل بقلم فخرالدین موسوی ص 62.
825) گویندگان اسلام ج 1 ص 101، نوشته حاج شیخ احمد بیان اصفهانی.
826) گویندگان اسلام ج 1 ص 101، نوشته حاج شیخ احمد بیان اصفهانی.
827) گویندگان اسلام ج 1 ص 101، نوشته حاج شیخ احمد بیان اصفهانی.
828) نشان از بی نشانها بقلم علی مقدادی ص 57.
829) نشان از بی نشانها بقلم علی مقدادی ص 57.
830) نشان از بی نشانها بقلم علی مقدادی ص 57.
831) نشان از بی نشانها نوشته علی مقدادی ص 51.

832) نشان از بی نشانها نوشته علی مقدادی ص 51.
833) نشان از بی نشانها نوشته علی مقدادی ص 51.
834) نشان از بی نشانها ص 103.
835) نشان از بی نشانها ص 103.
836) نشان از بی نشانها ص 103.
837) نشان از بی نشانها ص 103.
838) نشان از بی نشانها، نوشته علی مقدادی حکایت 82 ص 92.
839) نشان از بی نشانها، نوشته علی مقدادی حکایت 82 ص 92.
840) نشان از بی نشانها، نوشته علی مقدادی حکایت 82 ص 92.
841) نشان از بی نشانها ص 80.
842) نشان از بی نشانها ص 80.
843) نشان از بی نشانها ص 80.
844) نشان از بی نشانها ص 96.
845) نشان از بی نشانها ص 96.
846) نشان از بی نشانها ص 96.
847) نشان از بی نشانها ص 97.
848) نشان از بی نشانها ص 97.
849) نشان از بی نشانها ص 97.
850) نشان از بی نشانها ص 97.
851) نشان از بی نشانها ص 101.
852) نشان از بی نشانها ص 97.
853) انوار نعمانیه ج 4 ص 197 تحت عنوان نور فی الاجل و الموت.
854) انوار نعمانیه ج 4 ص 197 تحت عنوان نور فی الاجل و الموت.
855) معاد و جهان پس از مرگ، نوشته ناصر مکارم شیرازی ص 293.
856) معاد و جهان پس از مرگ، نوشته ناصر مکارم شیرازی ص 293.
857) سوره حجر / 75.
858) سفینة البحار ج 1 ص 36 امن.
859) بهار نیکوکاران ص 259.
860) سوره حجر / 75.
861) سفینة البحار ج 1 ص 36 امن.
862) بهار نیکوکاران ص 259.
863) سوره حجر / 75.
864) سفینة البحار ج 1 ص 36 امن.
865) بهار نیکوکاران ص 259.
866) سرمایه سخنوران ص 151.
867) سفینة البحار ج 2 ص 204.
868) الخلق الکامل ج 3 ص 183.
869) از کتاب شیعه چه می گوید، نوشته حاج سراج انصاری ص 205.
870) سرمایه سخنوران ص 151.
871) سفینة البحار ج 2 ص 204.
872) الخلق الکامل ج 3 ص 183.
873) از کتاب شیعه چه می گوید، نوشته حاج سراج انصاری ص 205.
874) سرمایه سخنوران ص 151.
875) سفینة البحار ج 2 ص 204.
876) الخلق الکامل ج 3 ص 183.
877) از کتاب شیعه چه می گوید، نوشته حاج سراج انصاری ص 205.
878) اصول کافی ج 1 ص 27.
879) غررالحکم ص 316.
880) تحف العقول ص 316.
881) مجله نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم.
882) نهج البلاغه خطبه 164.
883) اصول کافی ج 1 ص 27.
884) غررالحکم ص 316.
885) تحف العقول ص 316.
886) مجله نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم.
887) نهج البلاغه خطبه 164.
888) الغدیر ج 8 / 291.
889) شیخ آقا بزرگ بقلم محمدرضا حکیمی ص 62.
890) الغدیر ج 8 / 291.
891) شیخ آقا بزرگ بقلم محمدرضا حکیمی ص 62.
892) الغدیر ج 8 / 291.
893) شیخ آقا بزرگ بقلم محمدرضا حکیمی ص 62.
894) مجله حوزه شماره پنجم سال نهم، 53 ص 182 - 181.
895) کمال الدین شیخ طوسی 483 و غیبت شیخ طوسی 176. مفاخر اسلام دوانی ج 2 ص 198.
896) نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر ص 93.
897) کمال الدین شیخ طوسی 483 و غیبت شیخ طوسی 176. مفاخر اسلام دوانی ج 2 ص 198.
898) نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر ص 93.
899) کمال الدین شیخ طوسی 483 و غیبت شیخ طوسی 176. مفاخر اسلام دوانی ج 2 ص 198.
900) نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر ص 93.
901) کمال الدین شیخ طوسی 483 و غیبت شیخ طوسی 176. مفاخر اسلام دوانی ج 2 ص 198.
902) نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر ص 93.
903) مفاخر اسلام ج 2 ص 296.
904) مفاخر اسلام ج 2 ص 296.
905) غیبت شیخ ص 227 و مهدی موعود علی دوانی ص 681.
906) غیبت شیخ صفحه 236 و 237، مفاخر اسلام ج 2 ص 342 و 343.
907) غیبت شیخ ص 240.
908) غیبت شیخ ص 240.
909) غیبت شیخ ص 240.
910) غیبت ص 239، مفاخر اسلام ج 2 ص 347.
911) غیبت ص 239.
912) غیبت ص 240. مفاخر اسلام ج 2 ص 347.
913) غیبت ص 239، مفاخر اسلام ج 2 ص 347.
914) غیبت ص 239.
915) غیبت ص 240. مفاخر اسلام ج 2 ص 347.
916) غیبت ص 239، مفاخر اسلام ج 2 ص 347.
917) غیبت ص 239.
918) غیبت ص 240. مفاخر اسلام ج 2 ص 347.
919) یکصد داستان سید محمد شیرازی ص 35.
920) یکصد داستان سید محمد شیرازی ص 35.
921) یکصد داستان سید محمد شیرازی ص 35.
922) یکصد داستان ص 7.
923) یکصد داستان ص 7.
924) یکصد داستان ص 57.
925) یکصد داستان ص 57.
926) یکصد داستان خواندنی بقلم آیت الله سید محمد شیرازی ص 8.
927) یکصد داستان خواندنی بقلم آیت الله سید محمد شیرازی ص 8.
928) ترجمه نجوم السماء ص 269.
929) ترجمه نجوم السماء ص 269.
930) مجالس المؤمنین ج 2 ص 219 - 218.
931) مجالس المؤمنین ج 2 ص 219 - 218.
932) بهجة المقال ملا علی علیاری ج 2 ص 98.
933) بهجة المقال ملا علی علیاری ج 2 ص 98.
934) نقل از ستاره های دانش یا طرائف العلوم تألیف علی مشکینی نجفی ص 82.
935) نقل از ستاره های دانش یا طرائف العلوم تألیف علی مشکینی نجفی ص 82.
936) خزائن نراقی ص 134.
937) خزائن نراقی ص 134.
938) خزائن نراقی ص 134.
939) شرح حال میر بقلم اکبر هادی ص 24.
940) شرح حال میرداماد و میرفندرسکی، مؤلف اکبر هادی ص 25.
941) شرح حال میر بقلم اکبر هادی ص 24.
942) شرح حال میرداماد و میرفندرسکی، مؤلف اکبر هادی ص 25.
943) هدیة الاحباب ط تهران ص 76.
944) هدیة الاحباب ص 228، دادگستر جهان ص 190.
945) هدیة الاحباب ط تهران ص 76.
946) هدیة الاحباب ص 228، دادگستر جهان ص 190.
947) هدیة الاحباب ط تهران ص 76.
948) هدیة الاحباب ص 228، دادگستر جهان ص 190.
949) مجله نور علم شماره 7 ص 63.
950) مجله نور علم شماره 7 ص 63.
951) محبوب القلوب قطب الدین اشکوری ج 1 ص 45.
952) تاریخ نگارستان بدیعه 137، ص 78.
953) تاریخ نگارستان بدیعه 137، ص 78.
954) قصص العلماء ص 313 - 312.
955) قصص العلماء ص 313 - 312.
956) قصص العلماء ص 313 - 312.
957) منتهی الامال ج 2 ص 46.
958) منتهی الامال ج 2 ص 46.
959) کتاب رجعت تألیف علامه مجلسی پاورقی از ابوذر بیدار ص 20.
960) کتاب رجعت تألیف علامه مجلسی پاورقی از ابوذر بیدار ص 20.
961) کتاب رجعت تألیف علامه مجلسی پاورقی از ابوذر بیدار ص 20.
962) بهجة الامال فی شرح زبدة المقال علیاری ج 6 ص 385.
963) بهجة الامال فی شرح زبدة المقال علیاری ج 6 ص 385.
964) شیخ الباحثین ص 42 - 43 به نقل نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم 44 - 43.
965) شیخ الباحثین ص 42 - 43 به نقل نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم 44 - 43.
966) شیخ الباحثین ص 42 - 43 به نقل نور علم دوره چهارم شماره هفتم و هشتم 44 - 43.
967) یکصد داستان ص 80.
968) یکصد داستان ص 80.
969) یکصد داستان ص 80.
970) یکصد داستان خواندنی ص 61.
971) یکصد داستان خواندنی ص 61.
972) یکصد داستان خواندنی ص 61.
973) در میان اعراب رسم است که وقتی می خواهند از کسی درخواست عفو و توبه و گذشت کنند قرآن و شمشیر همراه خود می برند.
974) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 60.
975) در میان اعراب رسم است که وقتی می خواهند از کسی درخواست عفو و توبه و گذشت کنند قرآن و شمشیر همراه خود می برند.
976) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 60.
977) در میان اعراب رسم است که وقتی می خواهند از کسی درخواست عفو و توبه و گذشت کنند قرآن و شمشیر همراه خود می برند.
978) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 60.
979) در میان اعراب رسم است که وقتی می خواهند از کسی درخواست عفو و توبه و گذشت کنند قرآن و شمشیر همراه خود می برند.
980) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 60.
981) یکصد داستان ص 71.
982) یکصد داستان ص 71.
983) یکصد داستان ص 71.
984) قصص العلماء ص 131.
985) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 74.
986) یکصد داستان نوشته آیت الله سید محمد شیرازی ص 74.
987) بهار نیکوکاران ص 275.
988) بهار نیکوکاران ص 275.
989) مجله حوزه های علوم دینی شماره 11 ماه مهر سال 1364.
990) مجله حوزه های علوم دینی شماره 11 ماه مهر سال 1364.
991) مجله حوزه 44 - 43 ص 163.
992) مجله حوزه 44 - 43 ص 163.
993) گفتار وعاظ ج 2 ص 111، سخنرانی حاج سید یحیی یزدی.
994) گفتار وعاظ ج 2 ص 111، سخنرانی حاج سید یحیی یزدی.
995) گفتار وعاظ ج 2 ص 111، سخنرانی حاج سید یحیی یزدی.
996) فوائد الرضویه ص 633.
997) فوائد الرضویه ص 633.
998) فوائد الرضویه ص 633.
999) مجالس المتقین ج 1 ص 492.
1000) مجالس المتقین ج 1 ص 492.
1001) مجالس المؤمنین ج 1 ص 532 و 533.
1002) قصص العلماء ص 370.
1003) قصص العلماء ص 370.
1004) قصص العلما ص 229.
1005) کشکول بحرینی ج 3 ص 185.
1006) مجله ماهانه پاسدار سال 13 شماره 149.
1007) مجله ماهانه پاسدار سال 13 شماره 149.
1008) سیمای بزرگان بقلم مرتضی مدرسی ص 269.
1009) مدرک فوق ص 285.
1010) سیمای بزرگان ص 188.
1011) سیمای بزرگان بقلم مرتضی مدرسی ص 269.
1012) مدرک فوق ص 285.
1013) سیمای بزرگان ص 188.
1014) قصص العلماء ص 375.
1015) قصص العلماء ص 375.
1016) اردبیل در گذرگاه تاریخ نوشته بابانصری ص 361.
1017) قصص العلماء ص 236.
1018) قصص العلماء ص 236.
1019) قصص العلما ص 150.
1020) قصص العلما ص 346.
1021) قصص العلما ص 346.
1022) قصص العلما ص 378.
1023) قصص العلما ص 375.
1024) قصص العلما ص 378.
1025) قصص العلما ص 375.
1026) مجالس المؤمنین ج 1 ص 488 و 489.
1027) مجالس المؤمنین ج 1 ص 488 و 489.
1028) مجالس المؤمنین ج 1 ص 488 و 489.
1029) گفتار وعاظ ج 2 ص 104.
1030) گفتار وعاظ ج 2 ص 104.
1031) نساء آیه 76.
1032) سوره یوسف 4.
1033) کشکول شیخ بها ج 1 ص 31.
1034) نصایح نوشته آیت الله مشکینی ص 160 پندهای سه گانه.
1035) قصص العلما ص 334.
1036) قصص العلما ص 371.
1037) قصص العلما ص 384.
1038) قصص العلما ص 384.
1039) قصص العلما ص 345.
1040) قصص العلما ص 345.
1041) قصص العلما ص 345.
1042) قصص العلما ص 380.
1043) قصص العلما ص 380.
1044) قصص العلماء ص 178.
1045) قصص العلماء ص 178.