فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شوخی مقدس اردبیلی با حضرت موسی(ع)

مرحوم مقدس اردبیلی شبی رسول خدا را در خواب دید در حالی که حضرت موسی کلیم الله در خدمت آن بزرگوار بود پس حضرت موسی از آن حضرت سوال کرد که: این مرد کیست؟ حضرت در جواب فرمود: از خودش بپرس، حضرت موسی از مقدس سؤال کرد: تو کیستی؟ مقدس گفت: من احمد پسر محمد از اهل اردبیل و در فلان محله و فلان کوچه مسکن من است.
حضرت موسی فرمود: من از اسم تو سؤال کردم این همه تفصیل برای چه بود؟ مقدس جواب داد: خداوند عالم از تو سؤال کرد که: این چیست در دست تو ما فی یمینک یا موسی تو چرا آن همه تفصیل داده گفتی: این عصای من است که به او تکیه می کنم و برای گوسفندانم با آن علوفه جمع می کنم و نیازهای دیگری به آن دارم.
تلک عصای اتوکأ واهش علی غنمی ولی فیها مأرب اخری حضرت موسی به پیغمبر اسلام عرض کرد: راست فرمودی که علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیلند.(1039)
- شوخی

شوخی مقدس اردبیلی با حضرت موسی(ع)

مرحوم مقدس اردبیلی شبی رسول خدا را در خواب دید در حالی که حضرت موسی کلیم الله در خدمت آن بزرگوار بود پس حضرت موسی از آن حضرت سوال کرد که: این مرد کیست؟ حضرت در جواب فرمود: از خودش بپرس، حضرت موسی از مقدس سؤال کرد: تو کیستی؟ مقدس گفت: من احمد پسر محمد از اهل اردبیل و در فلان محله و فلان کوچه مسکن من است.
حضرت موسی فرمود: من از اسم تو سؤال کردم این همه تفصیل برای چه بود؟ مقدس جواب داد: خداوند عالم از تو سؤال کرد که: این چیست در دست تو ما فی یمینک یا موسی تو چرا آن همه تفصیل داده گفتی: این عصای من است که به او تکیه می کنم و برای گوسفندانم با آن علوفه جمع می کنم و نیازهای دیگری به آن دارم.
تلک عصای اتوکأ واهش علی غنمی ولی فیها مأرب اخری حضرت موسی به پیغمبر اسلام عرض کرد: راست فرمودی که علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیلند.(1040)
- لطیفه

شوخی مقدس اردبیلی با حضرت موسی(ع)

مرحوم مقدس اردبیلی شبی رسول خدا را در خواب دید در حالی که حضرت موسی کلیم الله در خدمت آن بزرگوار بود پس حضرت موسی از آن حضرت سوال کرد که: این مرد کیست؟ حضرت در جواب فرمود: از خودش بپرس، حضرت موسی از مقدس سؤال کرد: تو کیستی؟ مقدس گفت: من احمد پسر محمد از اهل اردبیل و در فلان محله و فلان کوچه مسکن من است.
حضرت موسی فرمود: من از اسم تو سؤال کردم این همه تفصیل برای چه بود؟ مقدس جواب داد: خداوند عالم از تو سؤال کرد که: این چیست در دست تو ما فی یمینک یا موسی تو چرا آن همه تفصیل داده گفتی: این عصای من است که به او تکیه می کنم و برای گوسفندانم با آن علوفه جمع می کنم و نیازهای دیگری به آن دارم.
تلک عصای اتوکأ واهش علی غنمی ولی فیها مأرب اخری حضرت موسی به پیغمبر اسلام عرض کرد: راست فرمودی که علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیلند.(1041)
- خواجه نصیر طوسی