فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

پنداری که هفتاد سال حیض دیده است

صاحب قصص العلماء نوشته است: از بعضی از علما شنیدم که فرمود محقق ثانی فرمود: من علم فقه را چند مرتبه نوشته ام لکن دو مبحث را نفهمیده ام یکی مسئله حیض و دیگری مسئله حج را تا اینکه به مکه رفتم و اعمال و مناسک حج را فهمیدم لکن حایض نشدم که مسائل آن را بدانم. آن وقت نوشته است:
در حدیث است که: زنی به خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسید و چند مسئله از مسائل حیض را از آن حضرت پرسید و جواب کافی شنید و چون از نزد آن حضرت بیرون آمد گفت: پنداری که حضرت صادق هفتاد سال حیض دیده است.(1020)
- حکم شرعی

پنداری که هفتاد سال حیض دیده است

صاحب قصص العلماء نوشته است: از بعضی از علما شنیدم که فرمود محقق ثانی فرمود: من علم فقه را چند مرتبه نوشته ام لکن دو مبحث را نفهمیده ام یکی مسئله حیض و دیگری مسئله حج را تا اینکه به مکه رفتم و اعمال و مناسک حج را فهمیدم لکن حایض نشدم که مسائل آن را بدانم. آن وقت نوشته است:
در حدیث است که: زنی به خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسید و چند مسئله از مسائل حیض را از آن حضرت پرسید و جواب کافی شنید و چون از نزد آن حضرت بیرون آمد گفت: پنداری که حضرت صادق هفتاد سال حیض دیده است.(1021)
- پاسخ

بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته دانند

مشهور است که خیام شاعری جبری مذهب بود و این رباعی را در همین باب گفته است:
من می خورم و هر که چو من اهل بود - می خوردن من به نزد او سهل بود
می خوردن من حق ز ازل می دانست - گر می نخورم علم خدا جهل بود
پس خواجه نصیر این رباعی را در جواب او نوشت:
این نکته نگوید آنکه او اهل بود - زیرا که جواب شبهه اش سهل بود
علم ازلی علت عصیان کردن - نزد عقلا ز غایت جهل بود(1022)
گویند: سؤالی نوشتند و فرستادند نزد خواجه که این شعر حافظ که گوید کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز الخ آیا نشستگانیم صحیح است یا شکستگانیم؟ خواجه در جواب نوشت:
بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته دانند - چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را(1023)
- شعر