فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

قلیانی که اخباریها حرام کرده اند

روزی مرحوم آخوند ملا علی نوری - نور الله مضجعه - به دیدن مرحوم آقا سید علی (صاحب ریاض) رفت، سید به قلیان معتاد نبود و آخوند نوری معتاد بود، پس سید دستور داد برای آخوند قلیانی حاضر کردند، آخوند شروع کرد به کشیدن قلیان ولی قلیان منافذ زیادی داشت و کوک نبود آخوند هر چه کشید دید دود نمی دهد به سید گفت: آن قلیانی که اخباریها حرام می دانند این قلیان شما است نه قلیانهای دیگر. پس سید خندید و امر کرد قلیان دیگری آوردند.(1019)
- فقر

پنداری که هفتاد سال حیض دیده است

صاحب قصص العلماء نوشته است: از بعضی از علما شنیدم که فرمود محقق ثانی فرمود: من علم فقه را چند مرتبه نوشته ام لکن دو مبحث را نفهمیده ام یکی مسئله حیض و دیگری مسئله حج را تا اینکه به مکه رفتم و اعمال و مناسک حج را فهمیدم لکن حایض نشدم که مسائل آن را بدانم. آن وقت نوشته است:
در حدیث است که: زنی به خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسید و چند مسئله از مسائل حیض را از آن حضرت پرسید و جواب کافی شنید و چون از نزد آن حضرت بیرون آمد گفت: پنداری که حضرت صادق هفتاد سال حیض دیده است.(1020)
- حکم شرعی

پنداری که هفتاد سال حیض دیده است

صاحب قصص العلماء نوشته است: از بعضی از علما شنیدم که فرمود محقق ثانی فرمود: من علم فقه را چند مرتبه نوشته ام لکن دو مبحث را نفهمیده ام یکی مسئله حیض و دیگری مسئله حج را تا اینکه به مکه رفتم و اعمال و مناسک حج را فهمیدم لکن حایض نشدم که مسائل آن را بدانم. آن وقت نوشته است:
در حدیث است که: زنی به خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسید و چند مسئله از مسائل حیض را از آن حضرت پرسید و جواب کافی شنید و چون از نزد آن حضرت بیرون آمد گفت: پنداری که حضرت صادق هفتاد سال حیض دیده است.(1021)
- پاسخ