فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

بول کردن بر مذهب دیگران

مرحوم میرفندرسکی مدتی در هند اقامت گزید، در آن ایام با بعضی اهل سنت مسافرتی کرد و در بیابان بول کرد و چون آب نبود کلوخ مالید، آن عالم سنی با خوشحالی گفت: این کار تو موافق مذهب ما است، میر ابوالقاسم فندرسکی بعنوان لطیفه و شوخی گفت: آری امروز من بر مذهب شما بول کردم.(1017)
- شوخی

بول کردن بر مذهب دیگران

مرحوم میرفندرسکی مدتی در هند اقامت گزید، در آن ایام با بعضی اهل سنت مسافرتی کرد و در بیابان بول کرد و چون آب نبود کلوخ مالید، آن عالم سنی با خوشحالی گفت: این کار تو موافق مذهب ما است، میر ابوالقاسم فندرسکی بعنوان لطیفه و شوخی گفت: آری امروز من بر مذهب شما بول کردم.(1018)
- لطیفه

خانم صیغه می شوی

آیت الله العظمی نجفی مرعشی - قدس سره - در قم همیشه قبل از طلوع سفیده صبح به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف می شد و پس از انجام نوافل شب در اول وقت نماز صبح را با جماعت اقامه می فرمود.
نقل کردند یک روز مقداری زودتر رفتم دیدم حرم هنوز باز نشده است، در پشت درب حرم عبای مشکی که در دوشم بود به سرم کشیده و نشستم تا اینکه درها را باز کنند، در این اثنا شخصی رسید و مرا دید خیال کرد که زنی با چادر مشکی برای تکدی اینجا نشسته، نزدیک آمد به سوی من خم شده گفت: خانم صیغه می شوی؟ گفتم: نه، گویا از کیفیت صدا فهمید که اشتباه کرده است، تند رفت.
- لطیفه