فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

لطیفه ای از آیت الله اراکی در توکل به خدای کریم

نقل کرد حجة الاسلام آقای سعید اشراقی وقتی که آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری (قدس سره) مؤسس حوزه علمیه از دنیا رفت عده ای از طلبه ها اظهار نگرانی کرده و می گفتند دیگر چه کسی است که ریاست و زعامت حوزه و شهریه (سه تومان در هر ماه) را به عهده بگیرد یک روز در مجلسی که از همین مقوله صحبت می کردند آیت الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی که از شاگردان برجسته آیت الله حائری بود یک مرتبه به سخن آمده فرمود: آقایان چرا نگران هستید و چرا این سخنان را می زنید، آخر عبدالکریم مرده است خود کریم که نمرده است. همان خدای کریم که عبدالکریم را مأمور تأسیس حوزه کرد خودش حوزه را حفظ خواهد کرد.
همان طور که ایشان فرمودند پس از فوت مرحوم حائری با تأیید خداوند کریم بر عظمت حوزه افزوده شد.
- توکل

لطیفه ای از آیت الله اراکی در توکل به خدای کریم

نقل کرد حجة الاسلام آقای سعید اشراقی وقتی که آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری (قدس سره) مؤسس حوزه علمیه از دنیا رفت عده ای از طلبه ها اظهار نگرانی کرده و می گفتند دیگر چه کسی است که ریاست و زعامت حوزه و شهریه (سه تومان در هر ماه) را به عهده بگیرد یک روز در مجلسی که از همین مقوله صحبت می کردند آیت الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی که از شاگردان برجسته آیت الله حائری بود یک مرتبه به سخن آمده فرمود: آقایان چرا نگران هستید و چرا این سخنان را می زنید، آخر عبدالکریم مرده است خود کریم که نمرده است. همان خدای کریم که عبدالکریم را مأمور تأسیس حوزه کرد خودش حوزه را حفظ خواهد کرد.
همان طور که ایشان فرمودند پس از فوت مرحوم حائری با تأیید خداوند کریم بر عظمت حوزه افزوده شد.
- شوخی

شوخی در مقابل شوخی

یکی از فضلا نقل کرد یک روز آیت الله حاج شیخ مجتبی لنکرانی اصفهانی که شخص شوخ طبع و لطیفه گوئی بود صبح نسبتاً زودتر از سایرین به منزل آیت الله العظمی شاهرودی رفته بود آیت الله شاهرودی فرموده بود: آقای لنکرانی چطور شده امروز زودتر تشریف آورده اید؟
ایشان جواب داده بود: زودتر آمدم که لقمة الصباح مسمار البدن را در خدمت شما بخورم آیت الله شاهرودی در پاسخ به عنوان شوخی در مقابل شوخی فرمودند: لقمة الصباح که تمام شد ولی مسمار البدن اگر بخواهید پیدا می شود.
- لطیفه