فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

بادی که در کله شماست به بیضه من آمده است

نقل شده است که مرحوم مدرس را باد فتق عارض شده بود و به همین جهت در بیمارستان بستری شده بود و شخصیتهای گوناگون به ملاقات او می رفتند به رضاشاه نیز گفتند: مدرس در بیمارستان بستری است صلاح است که شما نیز از او عیادت کنید رضاشاه با عده ای به ملاقات مدرس به بیمارستان آمده و در کنار بستر مدرس نشست و در ضمن احوالپرسی سؤال کرد: کسالت و بیماری شما چیست؟ مرحوم مدرس فرمود: آن بادی که در کله شماست فعلاً به بیضه من درآمده است که می خواهم معالجه کنم و آن را از آنجا خارج کنم.
- مدرس

بادی که در کله شماست به بیضه من آمده است

نقل شده است که مرحوم مدرس را باد فتق عارض شده بود و به همین جهت در بیمارستان بستری شده بود و شخصیتهای گوناگون به ملاقات او می رفتند به رضاشاه نیز گفتند: مدرس در بیمارستان بستری است صلاح است که شما نیز از او عیادت کنید رضاشاه با عده ای به ملاقات مدرس به بیمارستان آمده و در کنار بستر مدرس نشست و در ضمن احوالپرسی سؤال کرد: کسالت و بیماری شما چیست؟ مرحوم مدرس فرمود: آن بادی که در کله شماست فعلاً به بیضه من درآمده است که می خواهم معالجه کنم و آن را از آنجا خارج کنم.
- لطیفه

لطیفه ای از آیت الله اراکی در توکل به خدای کریم

نقل کرد حجة الاسلام آقای سعید اشراقی وقتی که آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری (قدس سره) مؤسس حوزه علمیه از دنیا رفت عده ای از طلبه ها اظهار نگرانی کرده و می گفتند دیگر چه کسی است که ریاست و زعامت حوزه و شهریه (سه تومان در هر ماه) را به عهده بگیرد یک روز در مجلسی که از همین مقوله صحبت می کردند آیت الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی که از شاگردان برجسته آیت الله حائری بود یک مرتبه به سخن آمده فرمود: آقایان چرا نگران هستید و چرا این سخنان را می زنید، آخر عبدالکریم مرده است خود کریم که نمرده است. همان خدای کریم که عبدالکریم را مأمور تأسیس حوزه کرد خودش حوزه را حفظ خواهد کرد.
همان طور که ایشان فرمودند پس از فوت مرحوم حائری با تأیید خداوند کریم بر عظمت حوزه افزوده شد.
- توکل