فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شعری از شیخ حسین پدر شیخ بها درباره علمای صوری

هنگامی که مرحوم شیخ حسین پدر مرحوم شیخ بها به علت خوابی که دیده بود از مکه به بحرین هجرت کرد سؤال کرد علمای این شهر در کجا اجتماع می کنند؟ گفتند برای درس و تدریس در مسجدی گرد هم می آیند. شیخ روزی به آن مسجد تشریف آورد و در مجمع علما شرکت کرد پس بحث و مجادله در میان آنها شروع شد در میان آنها عالمی بود بنام شیخ داود که در علم مناظره و مجادله ید طولائی داشت با شیخ حسین علیه الرحمه مشغول جدال و مجادله شد بطوری که کار به نزاع و اطاله کلام کشید، چون شیخ از آن مجلس مراجعت کرد دیگر در آن مجلس شرکت نکرد و این دو بیت را انشاء کرد:
اناس فی اوال قد تصدوا - لمحو العلم و اشتغلوا بلملم
فان باحثتهم لم تلق منهم - سوی حرفین لم لم لا نسلم عع
- شعر

شعری از شیخ حسین پدر شیخ بها درباره علمای صوری

هنگامی که مرحوم شیخ حسین پدر مرحوم شیخ بها به علت خوابی که دیده بود از مکه به بحرین هجرت کرد سؤال کرد علمای این شهر در کجا اجتماع می کنند؟ گفتند برای درس و تدریس در مسجدی گرد هم می آیند. شیخ روزی به آن مسجد تشریف آورد و در مجمع علما شرکت کرد پس بحث و مجادله در میان آنها شروع شد در میان آنها عالمی بود بنام شیخ داود که در علم مناظره و مجادله ید طولائی داشت با شیخ حسین علیه الرحمه مشغول جدال و مجادله شد بطوری که کار به نزاع و اطاله کلام کشید، چون شیخ از آن مجلس مراجعت کرد دیگر در آن مجلس شرکت نکرد و این دو بیت را انشاء کرد:
اناس فی اوال قد تصدوا - لمحو العلم و اشتغلوا بلملم
فان باحثتهم لم تلق منهم - سوی حرفین لم لم لا نسلم (1005)
- لطیفه

بادی که در کله شماست به بیضه من آمده است

نقل شده است که مرحوم مدرس را باد فتق عارض شده بود و به همین جهت در بیمارستان بستری شده بود و شخصیتهای گوناگون به ملاقات او می رفتند به رضاشاه نیز گفتند: مدرس در بیمارستان بستری است صلاح است که شما نیز از او عیادت کنید رضاشاه با عده ای به ملاقات مدرس به بیمارستان آمده و در کنار بستر مدرس نشست و در ضمن احوالپرسی سؤال کرد: کسالت و بیماری شما چیست؟ مرحوم مدرس فرمود: آن بادی که در کله شماست فعلاً به بیضه من درآمده است که می خواهم معالجه کنم و آن را از آنجا خارج کنم.
- مدرس