فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

سید شریف و پسر کله پز

در ایامی که سید شریف در اصفهان درس می خواند بسیار فقیر بود کله پزی پسر خود را نزد او برد که سید برایش درس بگوید و قرار کرد که هر روز یک عدد کله گوسفند به سید شریف بدهد پس سید برایش امثله و صرف میر و صغرا و کبرا و شرح کیپارا نوشت.(1003)
- همت

ملا سعد: من مرتبه امام جعفر صادق(ع) را می خواستم

ملا سعد تفتازانی به پسر خود گفت: تو در تحصیل به مرتبه چه کسی می خواهی برسی؟ گفت: مرتبه تو را در نظر گرفته ام، ملا سعد گفت: پس تو چیزی نخواهی شد زیرا که من مرتبه امام جعفر صادق - علیه السلام - را آرزو داشتم و در نظر گرفته بودم به این مرتبه رسیدم تو که مرتبه مرا در نظر گرفته ای چیزی نخواهی شد.(1004)
همت بلند دار که مردان روزگار - از همت بلند به جائی رسیده اند
- مباحثه

شعری از شیخ حسین پدر شیخ بها درباره علمای صوری

هنگامی که مرحوم شیخ حسین پدر مرحوم شیخ بها به علت خوابی که دیده بود از مکه به بحرین هجرت کرد سؤال کرد علمای این شهر در کجا اجتماع می کنند؟ گفتند برای درس و تدریس در مسجدی گرد هم می آیند. شیخ روزی به آن مسجد تشریف آورد و در مجمع علما شرکت کرد پس بحث و مجادله در میان آنها شروع شد در میان آنها عالمی بود بنام شیخ داود که در علم مناظره و مجادله ید طولائی داشت با شیخ حسین علیه الرحمه مشغول جدال و مجادله شد بطوری که کار به نزاع و اطاله کلام کشید، چون شیخ از آن مجلس مراجعت کرد دیگر در آن مجلس شرکت نکرد و این دو بیت را انشاء کرد:
اناس فی اوال قد تصدوا - لمحو العلم و اشتغلوا بلملم
فان باحثتهم لم تلق منهم - سوی حرفین لم لم لا نسلم عع
- شعر