فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

سید شریف و پسر کله پز

در ایامی که سید شریف در اصفهان درس می خواند بسیار فقیر بود کله پزی پسر خود را نزد او برد که سید برایش درس بگوید و قرار کرد که هر روز یک عدد کله گوسفند به سید شریف بدهد پس سید برایش امثله و صرف میر و صغرا و کبرا و شرح کیپارا نوشت.(1002)
- مزد

سید شریف و پسر کله پز

در ایامی که سید شریف در اصفهان درس می خواند بسیار فقیر بود کله پزی پسر خود را نزد او برد که سید برایش درس بگوید و قرار کرد که هر روز یک عدد کله گوسفند به سید شریف بدهد پس سید برایش امثله و صرف میر و صغرا و کبرا و شرح کیپارا نوشت.(1003)
- همت

ملا سعد: من مرتبه امام جعفر صادق(ع) را می خواستم

ملا سعد تفتازانی به پسر خود گفت: تو در تحصیل به مرتبه چه کسی می خواهی برسی؟ گفت: مرتبه تو را در نظر گرفته ام، ملا سعد گفت: پس تو چیزی نخواهی شد زیرا که من مرتبه امام جعفر صادق - علیه السلام - را آرزو داشتم و در نظر گرفته بودم به این مرتبه رسیدم تو که مرتبه مرا در نظر گرفته ای چیزی نخواهی شد.(1004)
همت بلند دار که مردان روزگار - از همت بلند به جائی رسیده اند
- مباحثه