فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

لطیفه ای از حکیم هیدجی

فیلسوف الهی عارف زاهد حاج ملا محمد ابن حاج معصومعلی هیدجی از حکمای با فضیلت و با کمال تارک دنیا و صاحب تألیفات قیمتی از مفاخر ابهر رود می باشد هیدج 15 کیلومتری ابهر است ایشان در مدح قناعت و مذمت ریش تراشی گفته:
منم که شاه و گدادن طمع دشین چکدیم - منم یا نمدا یوخی فرق تاجروتون تاب
اوکس که طاعت و تقواسی واراونون غولویام - نه اول که قرخدی ازون ایتدی سرمه و سرخاب
من اوز رفیقمه برگون دیدیم ازون قرخمه - قوچالموشان آجوشوب ایستدی منی ورسون
در مقام جبر چنین گفته است:
بلمدیم جبر و اختیار ندور - دانشق وار بوسوزده طولانی
ناتی دنقوز لوقی گورن آنلار - سود گر کزدرور دگرمانی
- هشام بن عبدالملک

تو احوال مادر مرا از من بپرس و احوال مادر کلبی را از کلبی

روزی هشام بن عبدالملک از عبدالله محض پسر حسن مثنی سؤال کرد سن فاطمه زهرا - علیهاالسلام - به چند سال رسید؟ عبدالله گفت به سی سال رسید، هشام متوجه کلبی شده از او همین سؤال را کرد، کلبی گفت: سی و پنج سال رسید.
هشام رو به عبدالله کرده و گفت: کلبی که صاحب علم است چنین گوید، عبدالله گفت: ای امیر تو احوال مادر مرا از من بپرس و احوال مادر کلبی را از کلبی بپرس.
عبدالله مذکور بغایت شبیه بود به حضرت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روزی از او پرسیدند که شما از چه جهت افضل همه مردم هستید؟ گفت: به سبب آنکه همه کس را آرزو است که از ما باشند و ما آرزو نداریم که از دیگران باشیم.
در آرزوی رتبه مایند دیگران - ما را به رتبه دگران نیست آرزو(999)
- پاسخ

تو احوال مادر مرا از من بپرس و احوال مادر کلبی را از کلبی

روزی هشام بن عبدالملک از عبدالله محض پسر حسن مثنی سؤال کرد سن فاطمه زهرا - علیهاالسلام - به چند سال رسید؟ عبدالله گفت به سی سال رسید، هشام متوجه کلبی شده از او همین سؤال را کرد، کلبی گفت: سی و پنج سال رسید.
هشام رو به عبدالله کرده و گفت: کلبی که صاحب علم است چنین گوید، عبدالله گفت: ای امیر تو احوال مادر مرا از من بپرس و احوال مادر کلبی را از کلبی بپرس.
عبدالله مذکور بغایت شبیه بود به حضرت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روزی از او پرسیدند که شما از چه جهت افضل همه مردم هستید؟ گفت: به سبب آنکه همه کس را آرزو است که از ما باشند و ما آرزو نداریم که از دیگران باشیم.
در آرزوی رتبه مایند دیگران - ما را به رتبه دگران نیست آرزو(1000)
- لطیفه