فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

این از ترس تازیانه بود

روزی امیرالمؤمنین - علیه السلام - دید عربی نماز می خواند در حالی که شرائط و آدابش را بجا نمی آورد، حضرت متغیر شد و چند تازیانه بر او زد، عرب عرض کرد دست نگه دارید این دفعه خوب می خوانم آنوقت شروع کرد و یک نماز مفصلی خواند. حضرت فرمود: آیا این نماز که الان خواندی بهتر است یا آن نماز اولی؟ عرب گفت: نماز اولی بهتر بود چون آن برای خدا بود ولی این از ترس تازیانه بود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین.(993)
- اخلاص

این از ترس تازیانه بود

روزی امیرالمؤمنین - علیه السلام - دید عربی نماز می خواند در حالی که شرائط و آدابش را بجا نمی آورد، حضرت متغیر شد و چند تازیانه بر او زد، عرب عرض کرد دست نگه دارید این دفعه خوب می خوانم آنوقت شروع کرد و یک نماز مفصلی خواند. حضرت فرمود: آیا این نماز که الان خواندی بهتر است یا آن نماز اولی؟ عرب گفت: نماز اولی بهتر بود چون آن برای خدا بود ولی این از ترس تازیانه بود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین.(994)
- لطیفه

این از ترس تازیانه بود

روزی امیرالمؤمنین - علیه السلام - دید عربی نماز می خواند در حالی که شرائط و آدابش را بجا نمی آورد، حضرت متغیر شد و چند تازیانه بر او زد، عرب عرض کرد دست نگه دارید این دفعه خوب می خوانم آنوقت شروع کرد و یک نماز مفصلی خواند. حضرت فرمود: آیا این نماز که الان خواندی بهتر است یا آن نماز اولی؟ عرب گفت: نماز اولی بهتر بود چون آن برای خدا بود ولی این از ترس تازیانه بود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین.(995)
- شیخ مفید