فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

چگونه نقشه شاه را نقش بر آب کردند

ناصرالدین شاه از مرحوم فشارکی (قدس سره) غضبناک شد و او را از اصفهان به تهران خواست، تا آزارش دهد یکی از علمای تهران از جریان آگاه شد و شبانه به منزل یکی دیگر از علمای تهران آمد و گفت: در این ساعت شب برای امر مهمی آمده ام و داستان را برایش نقل کرد و به ایشان گفت: اگر شاه بخواهد آقای فشارکی را مورد مؤاخذه قرار دهد این نه تنها برای ما خوب نیست و یک منکری است که واجب است آن را دفع کنیم بلکه باید هر دو اعلام کنیم که آیت الله فشارکی بنا دارد به تهران بیاید لذا لازم است به استقبال او رفته و مغازه ها به صورت تعطیل درآید.
هر دو قبول کردند و این طرح را به مرحله اجرا درآوردند و مردم در بیرون شهر اجتماع نمودند و مرحوم فشارکی را با کمال احترام وارد شهر کردند و استقبال گرمی از او بعمل آوردند و توطئه شاه را نقش بر آب کردند.
شاه که ناظر استقبال بود از بالای قصرش رو به وزیر کرده گفت: دیدی که عمامه به سرها چگونه بر علیه من قیام کرده و متحد شده اند؟
وزیر جواب داد که صلاح بر این است که او را زیارت کنی و احترام نمائی و از او معذرت بخواهی، شاه سخن وزیر را تصدیق نمود و بالاخره به برکت هوشیاری و اتحاد علما جریان به نفع دین تمام شد.(970)
- ناصرالدین شاه

چگونه نقشه شاه را نقش بر آب کردند

ناصرالدین شاه از مرحوم فشارکی (قدس سره) غضبناک شد و او را از اصفهان به تهران خواست، تا آزارش دهد یکی از علمای تهران از جریان آگاه شد و شبانه به منزل یکی دیگر از علمای تهران آمد و گفت: در این ساعت شب برای امر مهمی آمده ام و داستان را برایش نقل کرد و به ایشان گفت: اگر شاه بخواهد آقای فشارکی را مورد مؤاخذه قرار دهد این نه تنها برای ما خوب نیست و یک منکری است که واجب است آن را دفع کنیم بلکه باید هر دو اعلام کنیم که آیت الله فشارکی بنا دارد به تهران بیاید لذا لازم است به استقبال او رفته و مغازه ها به صورت تعطیل درآید.
هر دو قبول کردند و این طرح را به مرحله اجرا درآوردند و مردم در بیرون شهر اجتماع نمودند و مرحوم فشارکی را با کمال احترام وارد شهر کردند و استقبال گرمی از او بعمل آوردند و توطئه شاه را نقش بر آب کردند.
شاه که ناظر استقبال بود از بالای قصرش رو به وزیر کرده گفت: دیدی که عمامه به سرها چگونه بر علیه من قیام کرده و متحد شده اند؟
وزیر جواب داد که صلاح بر این است که او را زیارت کنی و احترام نمائی و از او معذرت بخواهی، شاه سخن وزیر را تصدیق نمود و بالاخره به برکت هوشیاری و اتحاد علما جریان به نفع دین تمام شد.(971)
- سیره علما

چگونه نقشه شاه را نقش بر آب کردند

ناصرالدین شاه از مرحوم فشارکی (قدس سره) غضبناک شد و او را از اصفهان به تهران خواست، تا آزارش دهد یکی از علمای تهران از جریان آگاه شد و شبانه به منزل یکی دیگر از علمای تهران آمد و گفت: در این ساعت شب برای امر مهمی آمده ام و داستان را برایش نقل کرد و به ایشان گفت: اگر شاه بخواهد آقای فشارکی را مورد مؤاخذه قرار دهد این نه تنها برای ما خوب نیست و یک منکری است که واجب است آن را دفع کنیم بلکه باید هر دو اعلام کنیم که آیت الله فشارکی بنا دارد به تهران بیاید لذا لازم است به استقبال او رفته و مغازه ها به صورت تعطیل درآید.
هر دو قبول کردند و این طرح را به مرحله اجرا درآوردند و مردم در بیرون شهر اجتماع نمودند و مرحوم فشارکی را با کمال احترام وارد شهر کردند و استقبال گرمی از او بعمل آوردند و توطئه شاه را نقش بر آب کردند.
شاه که ناظر استقبال بود از بالای قصرش رو به وزیر کرده گفت: دیدی که عمامه به سرها چگونه بر علیه من قیام کرده و متحد شده اند؟
وزیر جواب داد که صلاح بر این است که او را زیارت کنی و احترام نمائی و از او معذرت بخواهی، شاه سخن وزیر را تصدیق نمود و بالاخره به برکت هوشیاری و اتحاد علما جریان به نفع دین تمام شد.(972)
- میرزای شیرازی