فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

هوشیاری سیاسی میرزا درباره قتل فرزندش

استاد عبدالرحیم محمد علی در کتاب شیخ الباحثین آقابزرگ تهرانی داستانی آورده است که در ذیل می خوانید:
یکی از دوستان واقعه ای را نقل کرد: شخصی از مردم سامرا به دلیلی عاطفی نسبت به میرزای شیرازی کینه می ورزید، پسر بزرگ میرزا (میرزا محمد شیرازی) را مضروب ساخت و میرزا محمد در اثر این سانحه درگذشت، میرزای شیرازی برای حفظ وحدت بین مسلمانان سکوت اختیار کرد و کمترین واکنشی نشان نداد.
دشمنان اسلام خواستند برای ایجاد فتنه از آن بهره برداری کنند بدین منظور عده ای به سامرا آمدند و به خدمت میرزا رسیده و از وی درخواست کردند تا در مورد این ضایعه اسفناک و از دست رفتن فرزندش اقدامی نمایند. میرزا با این پیشنهاد مخالفت کرده و فرمود: شما حق ندارید در هیچ یک از امور مربوط به مسلمانان و سرزمینهای ما مداخله کنید، این یک قضیه ساده است که میان دو برادر اتفاق افتاده است.
این جریان در آن ایام در استانبول به باب عالی رسید، خلیفه عثمانی از این موضعگیری هوشمندانه مرجع شیعه شادمان شد و به والی بغداد دستور داد که خود به حضور میرزا برسد و از وی تشکر کند و از وقوع حادثه اعتذار جوید و ابراز تأسف نماید.(964)
- تدبیر

هوشیاری سیاسی میرزا درباره قتل فرزندش

استاد عبدالرحیم محمد علی در کتاب شیخ الباحثین آقابزرگ تهرانی داستانی آورده است که در ذیل می خوانید:
یکی از دوستان واقعه ای را نقل کرد: شخصی از مردم سامرا به دلیلی عاطفی نسبت به میرزای شیرازی کینه می ورزید، پسر بزرگ میرزا (میرزا محمد شیرازی) را مضروب ساخت و میرزا محمد در اثر این سانحه درگذشت، میرزای شیرازی برای حفظ وحدت بین مسلمانان سکوت اختیار کرد و کمترین واکنشی نشان نداد.
دشمنان اسلام خواستند برای ایجاد فتنه از آن بهره برداری کنند بدین منظور عده ای به سامرا آمدند و به خدمت میرزا رسیده و از وی درخواست کردند تا در مورد این ضایعه اسفناک و از دست رفتن فرزندش اقدامی نمایند. میرزا با این پیشنهاد مخالفت کرده و فرمود: شما حق ندارید در هیچ یک از امور مربوط به مسلمانان و سرزمینهای ما مداخله کنید، این یک قضیه ساده است که میان دو برادر اتفاق افتاده است.
این جریان در آن ایام در استانبول به باب عالی رسید، خلیفه عثمانی از این موضعگیری هوشمندانه مرجع شیعه شادمان شد و به والی بغداد دستور داد که خود به حضور میرزا برسد و از وی تشکر کند و از وقوع حادثه اعتذار جوید و ابراز تأسف نماید.(965)
- موضع گیری

هوشیاری سیاسی میرزا درباره قتل فرزندش

استاد عبدالرحیم محمد علی در کتاب شیخ الباحثین آقابزرگ تهرانی داستانی آورده است که در ذیل می خوانید:
یکی از دوستان واقعه ای را نقل کرد: شخصی از مردم سامرا به دلیلی عاطفی نسبت به میرزای شیرازی کینه می ورزید، پسر بزرگ میرزا (میرزا محمد شیرازی) را مضروب ساخت و میرزا محمد در اثر این سانحه درگذشت، میرزای شیرازی برای حفظ وحدت بین مسلمانان سکوت اختیار کرد و کمترین واکنشی نشان نداد.
دشمنان اسلام خواستند برای ایجاد فتنه از آن بهره برداری کنند بدین منظور عده ای به سامرا آمدند و به خدمت میرزا رسیده و از وی درخواست کردند تا در مورد این ضایعه اسفناک و از دست رفتن فرزندش اقدامی نمایند. میرزا با این پیشنهاد مخالفت کرده و فرمود: شما حق ندارید در هیچ یک از امور مربوط به مسلمانان و سرزمینهای ما مداخله کنید، این یک قضیه ساده است که میان دو برادر اتفاق افتاده است.
این جریان در آن ایام در استانبول به باب عالی رسید، خلیفه عثمانی از این موضعگیری هوشمندانه مرجع شیعه شادمان شد و به والی بغداد دستور داد که خود به حضور میرزا برسد و از وی تشکر کند و از وقوع حادثه اعتذار جوید و ابراز تأسف نماید.(966)
- سید ابوالحسن اصفهانی