فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

تیزهوشی دشتکی شیرازی

استاد البشر و العقل الحادی عشر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی در بیست سالگی از ضبط علوم مستغنی و فارغ گردیده و در چهارده سالگی داعیه مناظره با علامه دوانی را در خود دیده در سنه 936 جناب خاتم المجتهدین محقق کرکی از عراق عرب به تبریز آمده و از جانب سلطان نهایت احترام دید به امیر غیاث الدین مذکور طریقه محبت مسلوک فرمود. گویند که این دو بزرگوار با هم قرار دادند که در یک هفته جناب محقق کتاب شرح تجرید را نزد میر بخواند و در هفته دیگر جناب میر کتاب قواعد را از جناب محقق استفاده نماید، مدتی بر این منوال گذشت تا آنکه مفسدان سخن چین مابین این دو بزرگوار را بهم زدند، پس جناب میر از منصب صدارت استعفا جست و به شیراز مراجعت نمود و در سنه 948 به رحمت ایزدی پیوست و در جوار پدرش دفن شد.(957)
- تحصیل

تیزهوشی دشتکی شیرازی

استاد البشر و العقل الحادی عشر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی در بیست سالگی از ضبط علوم مستغنی و فارغ گردیده و در چهارده سالگی داعیه مناظره با علامه دوانی را در خود دیده در سنه 936 جناب خاتم المجتهدین محقق کرکی از عراق عرب به تبریز آمده و از جانب سلطان نهایت احترام دید به امیر غیاث الدین مذکور طریقه محبت مسلوک فرمود. گویند که این دو بزرگوار با هم قرار دادند که در یک هفته جناب محقق کتاب شرح تجرید را نزد میر بخواند و در هفته دیگر جناب میر کتاب قواعد را از جناب محقق استفاده نماید، مدتی بر این منوال گذشت تا آنکه مفسدان سخن چین مابین این دو بزرگوار را بهم زدند، پس جناب میر از منصب صدارت استعفا جست و به شیراز مراجعت نمود و در سنه 948 به رحمت ایزدی پیوست و در جوار پدرش دفن شد.(958)
- شیخ صدوق

شیخ صدوق در جواب عالم حسود: