فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

بوعلی سینا و ابوالخیر و توقف طاس حمام در هوا

آیت الله شهید مرحوم مطهری (قدس سره) در تفسیر سوره ملک نوشته است: گویند موقعی که ابو علی سینا از دست سلطان محمود غزنوی فرار می کرد سر راهش وارد نیشابور شد و در نیشابور سه شبانه روز با ابوسعید ابوالخیر خلوت داشتند و برای کاری غیر از نماز بیرون نمی آمدند، روزی با هم به حمام رفتند گویند که ابوسعید (که یک عالم عارف مسلک بود) می خواست ارزش عرفان را در مقابل ارزش فلسفه به بوعلی نشان دهد طاس حمام را به بالا پرت کرد و در همان بالا بطور معلق نگه داشت و بوعلی گفت: شما فلاسفه می گوئید اگر حجم ثقیل بالا باشد لازمه طبیعتش این است که آن بالا نایستد، چرا این طاس نمی افتد؟
بوعلی در پاسخ گفت: که قانون فلاسفه نقض نمی شود زیرا که قانون فلاسفه می گوید که هر شی ء به طبع خودش اقتضا دارد که پائین بیفتد مگر اینکه قاسری مانع این حرکت طبیعی شی ء باشد و در اینجا هم یک اراده قوی است که مانع از افتادن طاس حمام می باشد.(949)
- مناظره

بوعلی سینا و ابوالخیر و توقف طاس حمام در هوا

آیت الله شهید مرحوم مطهری (قدس سره) در تفسیر سوره ملک نوشته است: گویند موقعی که ابو علی سینا از دست سلطان محمود غزنوی فرار می کرد سر راهش وارد نیشابور شد و در نیشابور سه شبانه روز با ابوسعید ابوالخیر خلوت داشتند و برای کاری غیر از نماز بیرون نمی آمدند، روزی با هم به حمام رفتند گویند که ابوسعید (که یک عالم عارف مسلک بود) می خواست ارزش عرفان را در مقابل ارزش فلسفه به بوعلی نشان دهد طاس حمام را به بالا پرت کرد و در همان بالا بطور معلق نگه داشت و بوعلی گفت: شما فلاسفه می گوئید اگر حجم ثقیل بالا باشد لازمه طبیعتش این است که آن بالا نایستد، چرا این طاس نمی افتد؟
بوعلی در پاسخ گفت: که قانون فلاسفه نقض نمی شود زیرا که قانون فلاسفه می گوید که هر شی ء به طبع خودش اقتضا دارد که پائین بیفتد مگر اینکه قاسری مانع این حرکت طبیعی شی ء باشد و در اینجا هم یک اراده قوی است که مانع از افتادن طاس حمام می باشد.(950)
- عجائب

افلیمون حکیم صاحب الفراسه

گویند او از دیدن هیکل و جسم هر کسی پی به اخلاق و روحیه او می برد و از کلام اوست الظاهر عنوان الباطن.
برای امتحان او شاگردان بقراط حکیم که یک مرد حکیم و زاهد بود مجسمه او را نشان افلیمون دادند و از او خواستند که از اخلاق باطنی او خبر بدهد افلیمون وقتی نظر کرد گفت: این مرد طالب شهوت است، شاگردان بقراط این حرف را از او نپذیرفتند تا آنکه این مطلب را به بقراط تذکر دادند بقراط گفت او خطا نرفته است من این صفت را دارم ولی از این کار خودداری می کنم.(951)
- فارابی