فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

وصایائی از ابن فهد برای شاگردش

یکی از شاگردان برجسته مرحوم احمد بن فهد مرحوم سید محمد ابن فلاح بن محمد موسوی بود که از اجداد سید خلف بن عبدالمطلب تستری حویزی مشعشعی بود که ابن فهد مذکور رساله ای را برای او تألیف نموده و وصایائی در آن رساله برای او ذکر کرده است و از آن وصایا یکی این است که نوشته است:
سیظهر السلطان شاه اسماعیل الصفوی، حیث اخبر امیرالمؤمنین - علیه السلام - یوم حرب صفین بعد ما قتل عمار بن یاسر، ببعض الملاحم من خروج چنگیز خان و ظهور شاه اسماعیل الماضی و لذلک قد وصی ابن فهد فی تلک الرسالة بلزوم اطاعة ولاة حویزه ممن ادرک زمان الشاه اسماعیل المذکور لذلک السلطان لظهور حقیة و بهور غلبة.(932)
- پیشگوئی

وصایائی از ابن فهد برای شاگردش

یکی از شاگردان برجسته مرحوم احمد بن فهد مرحوم سید محمد ابن فلاح بن محمد موسوی بود که از اجداد سید خلف بن عبدالمطلب تستری حویزی مشعشعی بود که ابن فهد مذکور رساله ای را برای او تألیف نموده و وصایائی در آن رساله برای او ذکر کرده است و از آن وصایا یکی این است که نوشته است:
سیظهر السلطان شاه اسماعیل الصفوی، حیث اخبر امیرالمؤمنین - علیه السلام - یوم حرب صفین بعد ما قتل عمار بن یاسر، ببعض الملاحم من خروج چنگیز خان و ظهور شاه اسماعیل الماضی و لذلک قد وصی ابن فهد فی تلک الرسالة بلزوم اطاعة ولاة حویزه ممن ادرک زمان الشاه اسماعیل المذکور لذلک السلطان لظهور حقیة و بهور غلبة.(933)
- تعبیر

بوذرجمهر بواسطه یک تعبیر خواب به وزارت نائل شد

در صدف نقل می کند که: سبب وزارت بوذرجمهر این بود که شبی کسری در خواب دید درخت زیبائی در مقابل تخت او روئیده و در دست او کاسه شرابی بود ناگهان خوکی ظاهر شده و رفت در بالای آن درخت نشست و آن شرابی را که در دست او بود خورد.
کسری از این خواب غمگین شده و در صدد تعبیر این خواب برآمد ولی کسی از اطرافیان او نتوانست این خواب را تعبیر کند ناچار کسری امر نمود که در تمام شهرستانها جار بزنند تا شاید کسی پیدا بشود و این خواب را تعبیر کند.
مردی از آن جارچیها به معلمی رسید و درباره تعبیر خواب کسری از فکر او استمداد نمود ولی آن معلم نیز مثل همه در جواب آن عاجز ماند، بوذرجمهر که از شاگردان آن معلم بود گفت: من می توانم این خواب را تعبیر کنم ولی به شرط اینکه مرا به نزد پادشاه ببرید، آن مرد جارچی تمام مخارج او را متحمل شده و او را پیش کسری حاضر ساخت، کسری اطاق را خلوت کرده و تعبیر خوابش را از او خواست.
بوذرجمهر گفت: این خواب تو دلالت می کند بر اینکه یک نفر از اهل حرمسرای تو به مردی علاقه پیدا کرده، و آن مرد همیشه در نزدیک او می باشد و اگر خواستی حقیقت گفتار مرا بدانی تمام کنیزان خود را حاضر کن آن وقت می بینی که یکی از آنها مرد است و چون کسری تحقیق کرد مردی را دید که لباس زن پوشیده و با یک نفر از دختران پادشاه که سابقاً عاشق او بوده آمده است، پس هر دو را کشته و بوذرجمهر را از خواص خود قرار داد تا به مقام وزارت رسید.(934)
- وزارت